Onderzoek door de Rekenkamer in 2020

De Rekenkamer van de gemeente Lansingerland voert jaarlijks twee onderzoeken uit naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van onderdelen van het door de gemeente gevoerde bestuur.

Hiervoor inventariseert de Rekenkamer bij de raadsfracties jaarlijks welke onderwerpen in aanmerking komen voor een onderzoek. Uit de aangedragen onderwerpen maakt de Rekenkamer een eerste selectie.

De raadsleden bediscussiëren de geselecteerde onderwerpen en geven door middel van stemkastjes hun voorkeur aan. Op donderdag 9 januari werd de keuze voor dit jaar bepaald.

De top twee van de selectie van zes was:
1. Woonvisie
2. Duurzaamheid
De Rekenkamer beslist zelf welk onderzoek zij doet en hoe ze het doet, maar het is gebruikelijk dat de door de raad aangegeven volgorde wordt gehanteerd.

Wij zien dat de vraag naar woningen het aanbod overtreft.
Bijvoorbeeld stijgt het aantal inschrijvingen voor een sociale huurwoning sterk, terwijl de wachttijden al jaren te lang zijn. De gemeenteraad wil weten of het aantal gebouwde woningen omhoog kan en of het aanbod wel goed aansluit op de vraag om doorstroming waar dat wenselijk is te bevorderen.

Duurzaamheid is een onderwerp dat terecht veel aandacht krijgt. De vraag is in welke mate de gemeentelijke maatregelen een bijdrage leveren aan het halen van de doelen en hoe hoog de kosten zijn.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Lansingerland

Leefbaar 3B is verheugd met de grote opkomst van onze inwoners tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie van Lansingerland. Bij de ingang van het gemeentehuis werden we voor deze receptie welkom geheten door gastheer burgemeester Pieter van de Stadt, zijn vrouw Lara en heel veel ambtelijke collega’s en raadsleden.

Er was, volledig terecht, een speciaal woord van welkom aan de Politie, Brandweer en Hulpdiensten: “U bent dag en nacht paraat als het er echt om gaat” zei de burgemeester in zijn speech. Leefbaar 3B bedankt ook al deze mensen die op de spannende oudejaarsnacht voor ons klaar staan en letterlijk hun leven in de waagschaal stellen!

Een dankjewel geldt ook voor al onze vrijwilligers. Wij willen u graag bedanken voor al uw vrijwillige inzet voor de inwoners van onze gemeente!

Wij kijken graag uit naar een mooie toekomst. Een toekomst met duurzame ontwikkelingen op het gebied van werken, wonen en leven in Lansingerland. Bouwen aan het Lansingerland van de 21ste eeuw moeten we samen doen. Samen denken, samen werken en samen doen is de enige manier een mooi en fantastisch Leefbaar Lansingerland van de 21ste eeuw verder te ontwikkelen.
Want Samen maken we het Leefbaar!

Omdat vrijwilligerswerk in Lansingerland heel belangrijk is reiken we op deze avond ook de vrijwilligersprijs uit, om te laten merken dat deze persoon of organisatie een geweldige bijdrage levert aan de lokale samenleving.

De winnaars van de vrijwilligersprijzen 2019!
Elly en Martin Pieterse (categorie Individueel), Kringloopwinkel de Paardestal (goede doelen) en het Tandem Nieuwkomersproject van Humanitas (categorie Maatjes)!

Allemaal van harte gefeliciteerd

Fijne feestdagen

Zaterdag 21 december ging Leefbaar 3B de straat op om mensen fijne feestdagen te wensen met speciale Leefbaar 3B kerstkaarten. Tijdens onze kerstkaarten actie hebben we gesproken met passanten en ondernemers die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in het centrum van Bergschenhoek. De klachten over hard rijdende scooters is bekend bij de fractie van Leefbaar 3B en in de commissie Ruimte zal er in 2020 weer volop aandacht zijn voor dit onderwerp.

Tarieven sportaccommodaties t/m 2022 niet omhoog

In ons verkiezingsprogramma staat dat wij van mening zijn dat de huurtarieven van de sportaccommodaties in raadsperiode 2018-2022 niet mogen stijgen. Leefbaar 3B geeft zelfs de voorkeur aan een verlaging van de tarieven. Binnen de financiële mogelijkheden is – vanaf 2018 – de koers ingezet om de tarieven in ieder geval te bevriezen.

In de raadsvergadering van 19 december jl. werd deze koers doorgetrokken naar eind 2022.
Leefbaar 3B heeft er de afgelopen jaren veel energie gestopt om dit resultaat binnen te halen. Immers, Leefbaar 3B staat voor betaalbare accommodaties waardoor sporten voor iedereen toegankelijk blijft.

Het eerlijke verhaal over het huishoudelijk afval

Het eerlijke verhaal van het ophalen van het huishoudelijk afval is, dat in 2020 het college van B&W van Lansingerland op voorstel van Leefbaar 3B wethouder Simon Fortuyn de inwoners van Lansingerland gaat vragen wat de inwoners de beste manier vinden voor het ophalen van het huishoudelijk afval. Het college heeft dat zes weken geleden in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De raad heeft ook besloten deze brief inhoudelijk te bespreken in de commissie Ruimte van 14 januari 2020.

Dat de fracties van D66, GroenLinks en WIJ in de raad van donderdag 19 december in een motie willen vastleggen dat het college het eerlijke verhaal aan de inwoners moet vertellen vinden de fracties van PvdA, Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie niet terecht.

Dat gebeurt al! De door D66 geschreven motie werd met 33 tegen 8 stemmen verworpen.

Het college gaat, als toegezegd, aan de inwoners vragen hoe het huisvuil moet worden opgehaald.

De vragen aan de inwoners zullen zeker zijn: lees meer

Onderschat de problemen met lachgas niet!

Het was voor de Leefbaar 3B fractie even de vraag of ‘lachgas’ moet worden gezien als een tijdelijk modeverschijnsel of als een toenemend structureel probleem voor de volksgezondheid. Daarover is nu duidelijkheid gekomen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (R.I.V.M.)
Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) stelt in hun risicobeoordeling immers vast dat er substantiële risico’s voor de volksgezondheid zijn, vanwege zowel het toenemend gebruik als van een toename van frequente gebruikers. Die frequente gebruikers zijn veelal jong en onervaren.
Met deze wetenschap is het van belang om waar mogelijk het probleem zo effectief mogelijk aan te pakken. lees meer

Verlaging informele tarief PGB

Sinds 1 januari 2015 heeft Lansingerland één verordening voor zowel maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie. Jaarlijks wordt deze verordening aangepast wegens bijvoorbeeld wijzigingen in gemeentelijk beleid, onduidelijkheden of wetswijzigingen. De Verordening Sociaal Domein 2020 van de gemeente Lansingerland is op twee belangrijke punten inhoudelijk gewijzigd:
a)  Wijzigingen in het kader van de wetswijziging abonnementstarief.
b)  Het college verlaagt het informele tarief PGB naar €20,-

lees meer

Besteding Eneco gelden

In de Heraut van 4 december werd verslag gedaan van de besteding van Eneco gelden. In dit artikel werd gesuggereerd dat de coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie de besteding van deze Enecogelden met een gerust hart aan het college overlaat. Niets is minder waar!

In ons coalitieakkoord hebben wij met steun van bijna 75% van de kiezers in Lansingerland reeds heldere kaders gesteld aan de besteding van deze gelden: Aflossing van schulden zodat onze gemeentelijke inkomsten en uitgaven structureel in balans blijven. Daarna is er ruimte voor investeringen. Dat hoort bij een financieel gezonde en duurzame gemeente, nu en in de toekomst.

Waar wij als Leefbaar 3B op tegen zijn is het onnodig “voorkaderen” van die investeringen in niet openbare commissies. Dat is precies waar de oppositie toe heeft opgeroepen.

Als partij staan wij voor een transparant bestuur. Wij gaan niet in besloten commissies elkaar Eneco-cadeautjes toeschuiven!
Dit gaat om 138 miljoen euro. Dat is geld van onze samenleving.
Dit is ons geld! Dat geld besteden wij op verstandige wijze. Daar hoort een openbaar debat bij. Een debat waar inwoners invloed op uit kunnen oefenen.

Dat is waar wij als Leefbaar 3B voor staan. Dat is hoe wij als partij, coalitie en gemeente als geheel bepalen hoe deze Eneco-gelden worden ingezet. En het college? Dat voert onze wens uit.

Johan Philippens
Woordvoerder Leefbaar 3B

Spring naar toolbar