Lastenverlaging in begroting 2018

Financieel huishoudboekje

Op 4 oktober heeft de gemeenteraad zich gebogen over de programmabegroting 2018. Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer was trots en blij, dat de gemeente – na jaren van lastenverhoging – weer euro’s kan teruggeven aan de inwoners van Lansingerland. Leefbaar 3B is ook content met het feit dat de begroting zo is opgesteld dat het niet bij de eerste de beste financiële tegenslag de gemeentebelasting voor de inwoner moet worden verhoogd. Ondanks deze positieve ontwikkelingen zal Leefbaar 3B blijven aandringen op het verlagen van de nog steeds te hoge schulden.

Fitheid voor de toekomst

In de begroting 2018 ligt veel nadruk op de fitheid van de organisatie voor de huidige en toekomstige opgaven. Leefbaar 3B is altijd kritisch geweest als het gaat om personeelsomvang en inhuur. Immers, Leefbaar 3B is voorstander van een kleine, flexibele kwalitatief hoge en wendbare lokale overheid. lees meer

Leefbaar 3B hecht veel waarde aan een goede dienstverlening voor inwoners en bedrijven, maar ook goed voorbereide raadsstukken, zodat de raad zich vooral op hoofdlijnen kan richten op haar kaderstellende en controlerende taak. Het college trekt aan de noodbel en geeft aan dat door de bezuinigingen van de afgelopen jaren op de personeelsformatie de gaten niet meer zijn dicht te lopen. Fragmentarische inzet van personeel gaat ten koste van de kwaliteit.  Met de huidige bezetting is het niet mogelijk de uitdagingen ten gevolge van de groeiende bevolkingsomvang, de verplichting op basis van wet en regelgeving en de ambities van raad en college te realiseren. Dit vraagt om het op orde krijgen van de basis. Om goede dienstverlening aan de inwoners en de bedrijven te waarborgen, is Leefbaar 3B bereid te investeren in de nog nader te bepalen, noodzakelijke personeelsuitbreiding.

Realistisch duurzaam

Er worden forse stappen gemaakt op het terrein van duurzaamheid. Ondanks het jaarprogramma Realistisch Duurzaam blijft concretisering een uitdaging. Los van het feit dat het bijdraagt aan een betere wereld, is de vraag wat de Lansingerlandse inwoner er van gaat merken. In het huidig regeerakkoord wordt ook fors in duurzaamheid geïnvesteerd. Zoveel zelfs dat de VNG vreest dat dit tot financiële krapte bij de gemeenten gaat leiden. Immers, er wordt een greep in het gemeentefonds (het geld dat de alle gemeenten van het Rijk krijgen) gedaan om de ambitie in duurzaamheid te verwezenlijken. Leefbaar 3B riep op om vooral goed te bewaken waar het initiatief van het rijk en waar die van de gemeente ligt. Voorkom doublures en onnodige uitgaven.

Sociaal Cultureel vastgoed

2017 is op dit terrein een zwarte pagina in deze collegeperiode. Wat een gedoe over de Scouting en Just Kiddies. Ook het proces en het politieke spel rondom ’t Web en De Snip verdient geen schoonheidsprijs. Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van “De Snip” en de ongewenste impact voor de dorpskern Bleiswijk. Wij zijn dan ook erg blij met de toezegging van de wethouder in de laatste commissie Samenleving dat er sec een burgerpanel komt waar de Bleiswijkers de gelegenheid te krijgen aan te geven wat zij met bestemming van De Snip willen.  De situatie rondom Pecto’s is weinig transparant en lijkt uit te lopen tot het uitroken van de gebruikers door het niet kunnen betalen van de huur. Wat je ook van Pecto’s vindt, zo ga je niet met vrijwilligers om. Daarnaast is er ontevredenheid over de gebouwbeheerder die de bij de aanbesteding gemaakte prestatieafspraken niet heeft waargemaakt om zorg te dragen voor een aanvaardbare bezettingsgraad van sociaal culturele gebouwen. Voor de komende raadsperiode roept Leefbaar 3B het nieuwe college van B&W (2018-2022) op om één eindverantwoordelijke wethouder te benoemen voor al het sociaal culturele vastgoed. Nu zijn hier drie wethouders verantwoordelijk voor en dat is geen succesformule gebleken.

In de raadsvergadering van donderdag 2 november 2017 wordt de programmabegroting 2018 vastgesteld.

1 Comment

  1. Denk dat enkele euro’s lastenverlichting weinig tot niets uitmaakt voor de burgers. Wel dat de Snip een juiste bestemming krijgt en dat de groenvoorziening verbeterd wordt met in de zomer fleurige bloemenbakken in de drie kernen.

Spring naar toolbar