Begroting 2017 door gemeenteraad Lansingerland vastgesteld

leefbaar3b_begroting-leerDe begroting voor 2017 is door de gemeenteraad van Lansingerland vastgesteld. Op basis van deze begroting kunnen de inwoners verder rekening houden met een lastenvermindering. Verder kunnen zij rekenen op versterking en doorgaande ontwikkeling van het huidige beleid. Leefbaar 3B heeft er nog een extra schepje bovenop gedaan om het huidige beleid te versterken. Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft moties ingediend, die allemaal zijn aangenomen en aansluiten bij de Leefbaar 3B drijfveer: “Schoon, Heel en Veilig” op straat en in de woonwijk.

Motie – Versterking Openbare Ruimte       lees meer

Begroting 2016 Lansingerland vastgesteld

Euro'sDe meerjarenbegroting was de afgelopen jaren niet sluitend. Daarom ook staat Lansingerland sinds 1 januari 2014 financieel onder controle van de provincie. De begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017 t/m 2019 zijn nu sluitend. Hierdoor zal hoogst waarschijnlijk de provincie na bestudering van de begroting besluiten het preventief financieel toezicht op te heffen. Een begroting geeft de verwachting weer over wat er zal gaan gebeuren, maar behelst ook een opdracht aan de organisatie om dat alles waar te maken. Of dat lukt weten we pas achteraf, maar Leefbaar 3B heeft er vertrouwen in dat dit met deze begroting gaat lukken. lees meer

Verkwansel ons mooie Lansingerland niet

ledenvergadering-2705-Leefbaar3bLeefbaar 3B is een lokale partij die op geen enkele wijze is verbonden met welke landelijke of regionale groepering dan ook. Dat geeft vrijheid om na te streven wat inwoners van onze gemeente willen en niet wat landelijke partijcongressen willen. Onze standpunten komen mede tot stand door meningsvorming vanuit de inwoners en bedrijven in Lansingerland.

De afgelopen week werd bewezen dat het hebben van een politieke partij als Leefbaar 3B toegevoegde waarde heeft. Immers, de kernwaarden van Leefbaar 3B hebben onder andere te maken met het streven naar een goed woon- en werkklimaat voor alle inwoners van Lansingerland. Daarnaast is Leefbaar 3B een betrokken partij en zet zich in om verschillende krachten te bundelen en te versterken. Kortom wij staan open voor signalen uit de samenleving, vatten de koe bij de horens en gaan op zoek naar oplossingen. lees meer

Gemeenteraad Lansingerland stelt begroting 2015 vast

Eén zwaluw maakt nog geen zomer!

zwaluwFractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer stelde in zijn woordvoering vast dat iedereen in de gemeenteraad het er mee eens is dat het financieel op orde krijgen van het huishoudboekje topprioriteit 1 is. Immers, iedereen onderschrijft de noodzaak dat er

  1. Een sluitende meerjarenbegroting moet zijn;
  2. De schulden van de gemeente moeten afnemen (en daarmee de rentelasten);
  3. En dat het weerstandsvermogen moet worden verbeterd. Dat laatste blijft van belang omdat een belangrijke “pijler” waar financiële herstel op “rust”, de lagere rentelasten alsmede de realisatie van de grondverkopen zijn.

Wouter Hoppenbrouwer wees er op Lees meer

Meerderheid raad heeft lak aan eigen regels

Henk Meester - Raadslid Leefbaar 3B

Henk Meester – Raadslid Leefbaar 3B

De Financiële Verordening bepaalt dat elke nieuwe gemeenteraad aan het begin van de raadsperiode de indeling van de begroting in programma’s moet vaststellen. Zo kan men de begrotingsopzet laten aansluiten bij het coalitieakkoord.

De VVD-fractie wilde niet wachten op de verkiezingen maar ging voorsorteren op een nieuw coalitieprogramma door de begrotingsindeling voor de nieuwe raadsperiode nu al vast te willen stellen. De meerderheid van de raad wilde kennelijk niet uit de boot vallen bij de door de VVD beoogde coalitievorming en stemde voor het voorstel. Dat men daarmee bestaande regels aan de laars lapt, werd onbelangrijk gevonden, concludeert financieel woordvoerder van Leefbaar 3B, Henk Meester.

Leefbaar 3B heeft zich principieel opgesteld en tegengestemd. Eerst de kiezers aan bod en dan pas de coalitievorming is de koninklijke weg.

Spring naar toolbar