Bestemmingsplan Groenzoom vastgesteld – Gezinshuis Bes – Gebr. Van der Voort

De gemeenteraad van Lansingerland heeft het bestemmingsplan van het recreatiegebied De Groenzoom vastgesteld. De Groenzoom ligt tussen Berkel & Rodenrijs en Pijnacker en is ontstaan in een samenwerking van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Veel kassen in het gebied zijn verdwenen hebben plaatsgemaakt voor een prachtig natuur- en recreatiegebied. Aan de rand van De Groenzoom, met name langs de Noordersingel in Berkel is het mogelijkheid om 52 woningen te bouwen. Door de bouw van deze woningen wordt een deel van de kosten voor de aanleg van De Groenzoom bekostigd.

Twee onderdelen van het bestemmingsplan heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk bespreekbaar gemaakt in de raadsvergadering. De mogelijkheid om naast het gezinshuis (kleinschalig kindertehuis) van de familie Bes aan de Pastoor Verburghweg 6 een woning te kunnen bouwen voor jongeren van 18 jaar die het gezinshuis moeten verlaten en de locatie van het bedrijf van de Gebr. Van der Voort aan de Noordersingel in Berkel. lees meer

Vaststelling bestemmingsplan “De Tuinen-Oost, fase Zwanenbloem 2” Bleiswijk

Tuinen_Oost-Leefbaar3b-ErwichTijdens de behandeling in de raad van 26 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Tuinen-Oost, fase C2 vastgesteld. Het betreft het appartementengebouw Zwanenbloem 2. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich stelde vast dat er juridisch geen speld tussen te krijgen was en de inwoners formeel twee keer de gelegenheid hebben gehad om te reageren.

Ondanks de formele kant van de zaak vond Raadslid Leon Erwich dat de gemeente qua communicatie wel een stapje extra had mogen zetten en niet te volstaan met het uitsluitend plaatsen van bekendmakingen in de lokale media en de Staatscourant. Hij pleitte voor een proactieve informatie naar potentiële kopers via onder andere makelaars, kopers met een koopcontract  en bewoners. Leefbaar 3B vindt dit een wenselijk aanvulling op de gemeentelijke dienstverlening.

Desgevraagd zegde de wethouder toe om in het vervolg bij wijzigingen in een beeldkwaliteitsplan en/of bestemmingsplan de omringende en toekomstige bewoners schriftelijk op de hoogte te brengen.

Leefbaar 3B amendement “Schil om Bleiswijk” aangenomen

Gedurende de voorbereiding voor het behandelen van het bestemmingsplan “Schil om Bleiswijk” heeft Leefbaar 3B woordvoerder Cheryta Buijs geconstateerd dat in dit bestemmingsplan modelplanregels zijn opgenomen voor paardenbakken, die niet bekend waren in het oude bestemmingsplan. Na onderzoek bleek dat deze regels al eerder ingebracht zijn in bestemmingsplannen vastgesteld in 2013, zoals die van Oostland Berkel, Noordpolder, Lint Noord en Oosteindsepolder/Warmoeziersweg. Eerder kende Lansingerland geen Modelplan regels voor paardenbakken. De in 2013 nieuw ingebrachte modelplanregels voor paardenbakken zijn niet door de raad opgemerkt, maar wel vastgesteld in de eerder genoemde bestemmingsplannen. Cheryta Buijs, zelf bekend met het hobbymatig houden van paarden en het beoefenen van de paardensport op eigen terrein, heeft aan de wethouder vragen gesteld over het totstandkomen van deze regels, omdat deze nieuwe regels rigide zijn en niet in het belang van het welzijn van het paard, evenmin de veiligheid dient van paard en omgeving en tevens het hobbymatig houden van paarden en het beoefenen van de paardensport op eigen terrein, nagenoeg onmogelijk maakt.

De bedoeling van de gemeente voor het opstellen van de nieuwe modelplanregels voor paardenbakken is gericht geweest om het hobbymatig houden van paarden te faciliteren, maar ook overlast naar andere inwoners te voorkomen, zo is door de ambtenaren bevestigd. In overleg met de wethouder, ambtenaren en fractie Leefbaar 3B zijn de regels aangepast die nu beter voldoen aan de genoemde uitgangspunten.Deze nieuwe modelplanregels zijn in het amendement verwerkt en in de raad van vrijdag 31 januari 2014 besproken. In het debat is duidelijk geworden dat Leefbaar 3B de aanpassing, die door het amendement voor de “’Schil om Bleiswijk” gaat gelden, ook de toetsing zal moeten zijn voor aanvragen in de eerder vastgestelde bestemmingplannen voor het legaliseren van paardenbakken, want beleid in Lansingerland behoort overal het zelfde te zijn.

Derde keer bestemmingsplan “Schil om Bleiswijk” in commissie Ruimte

De Chrysantenweg houdt de gemoederen nog steeds bezig. Van een aantal voormalige bedrijfswoningen, die al jaren niet meer behoren bij een glastuinbouwbedrijf hopen de bewoners in het nieuwe bestemmingsplan op een omzetting naar burgerwoning.

Sommige bewoners wonen al jaren illegaal in deze woningen. Zij hebben deze bedrijfswoningen gekocht volgens zegge voor de prijs van een burgerwoning. Om een omzetting van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning mogelijk te maken dient er aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. In 2009 heeft de gemeente Lansingerland voor woningen in het buitengebied beleid vastgesteld, dat nu nog steeds geldt, ondanks dat er per 1 januari 2013 een landelijke wet is aangenomen, die het mogelijk maakt agrarische bedrijfswoningen om te zetten naar Plattelandswoningen. De concept beleidsnota voor woningen in het buitengebied 2014 eveneens besproken op deze commissievergadering en komt voor besluitvorming in de raad van 29 januari. Als de nota wordt aangenomen geldt vanaf begin februari dat het beleid uit 2009 is vervallen en treedt vanaf dat moment de nieuwe nota in werking. Agrarische bedrijfswoningen kunnen dan uitsluitend omgezet worden naar Plattelandswoningen, waardoor bewoning door burgers (niet agrariërs) mogelijk is. Deze Plattelandswoningen hebben minder bescherming van uit milieutechnisch oogpunt. Het grote voordeel hiervan is dat deze woningen geen belemmeringen geven aan de nabij liggende glastuinbouwbedrijven. Een plattelandswoning kan indien nodig ook weer zonder probleem de bestemming bedrijfswoning krijgen. De waarde van een agrarische bedrijfswoning is lager dan van een burgerwoning. Dit heeft o.a. te maken dat de woning op agrarische grond is gebouwd, die aanzienlijk goedkoper is dan grond voor burgerwoningen. Daarnaast heeft de mindere milieutechnische bescherming een prijsverlagend aspect. De discussie, die speelt rond de woningen op de Chrysantenweg is of er voldaan wordt aan de voorwaarden van het beleid 2009. Hiervoor zal de gemeente voor de raadsvergadering van 29 januari bij de woningen exacte metingen doen om vast te stellen of de woningen voldoen aan de afstanden genoemd in de Milieuzonering en de Ruimtelijke zonering. Wethouder Henk de Paepe zal de huizen die voldoen aan deze voorwaarden omzetten naar burgerwoning. Wel kan er tegen deze omzetting bezwaar gemaakt worden door het nabij liggende tuinbouwbedrijf. De eigenaren van de woningen, die burgerwoning kunnen worden, zullen eventuele planschade of andere juridische kosten, door de omzetting veroorzaakt, zelf dienen te betalen en hiervoor zal vooraf een zogenaamde anterieure overeenkomst met de gemeente getekend moeten worden. Tegen een plattelandswoning kan geen bezwaar aangetekend worden omdat er geen belemmering uitgaat naar de glastuinbouw.

Paardenbakken

Een tweede aandachtspunt zijn de opgenomen Modelplan regels voor de aanleg van hobbymatige paardenbakken. Deze Modelplan regels zijn vanaf juni 2013 in bestemmingplannen opgenomen, maar niet door de raad beoordeeld. Door onderzoek is de woordvoerder van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs, er achter gekomen dat deze regels sinds kort bestaan, maar tevens deze Modelplan regels zo rigide zijn, dat het hobbymatig houden van paarden of het beoefenen van de paardensport op eigen terrein nauwelijks meer mogelijk is. In overleg met de wethouder Henk de Paepe en de juridische afdeling zijn andere regels opgesteld, die overlast aan derde voorkomen, maar wel ruimte geeft aan het hobbymatig houden van paarden en de paardensport op eigen terrein. Cheryta Buijs zal bij de raadsvergadering van 29 januari via een amendement deze nieuwe regels inbrengen. Als het amendement wordt aangenomen, zal dit het leidende beleid worden. De bestemmingsplannen met de oude regels worden bij de volgende actualisatie hierop aangepast. Van het moment van vaststelling van de nieuwe regels zullen alle aanvragen hiernaar beoordeeld worden. Tevens zullen voortaan nieuwe of gewijzigde Modelplan regels apart genoemd worden in nieuwe bestemmingsplannen, zodat de raad hier niet meer overheen kan lezen. Hopelijk eind goed al goed.

Bestemmingsplannen

Op de raadsagenda van 27 juni stonden zeven bestemmingplannen. Zes zijn vastgesteld en een is door het college teruggenomen en komt na de zomervakantie weer terug in de raad. Over vier bestemmingsplannen is uitgebreid gesproken. Ook waren er voor deze vier bestemmingplannen een negental insprekers in de raad.

Bestemmingsplan Hoefweg Noord (Prisma) in Bleiswijk-Kruisweg

Lang is gesproken over dit bestemmingsplan. Hoefweg Noord is het bedrijventerrein Prisma ten noorden van de A12 en net ten westen van het buurtschap Kruisweg. Horecavisie en bestemmingsplan Hoefweg Noord bleken erg met elkaar verweven te zijn. Hekel punt in dit bestemmingsplan is de horecacluster van vijf horecagebouwen bij de oostelijke entree van Prisma, gelegen 50 meter van woningen in de Kruisweg. De bewoners van de Kruisweg, georganiseerd in de BVK, geven aan dat een horecacluster zo dicht bij de Kruisweg hen veel overlast zal geven betreffende lawaai en geur. Zij legden onder andere de vergelijking met de MacDonalds in Berkel, waar bewoners op 400 meter afstand geuroverlast hebben.

Leefbaar 3B woordvoerder Hans Dirkzwager heeft namens Leefbaar 3B en CDA een amendement ingediend om de horecacluster bij de oostelijke entree van Prisma uit het bestemmingplan halen en de oorspronkelijk geplande bestemming daar te handhaven. De horeca kan dan gewoon op de eerder geplande locatie in Prisma worden gebouwd. Naar nu blijkt moet ook de Horecavisie aangepast worden, omdat hierin de horecacluster bij de oostelijke entree nabij Kruisweg wordt genoemd. Vandaar ook dat Leefbaar 3B en CDA tevens een motie hebben ingediend om de Horecavisie aan te passen door de horecacluster bij de oostelijke entree er uit te halen.

In januari 2013 is de Horecavisie aangenomen, waarvan door Leefbaar 3B werd aangenomen dat het een ontwerp Horecavisie is, omdat er nog inspraak van bewoners van met name de Kruisweg gedaan moest worden. Deze inspraak is nog niet gedaan. Een amendement van PvdA en VVD om het bestemmingsplan goed te keuren, maar de horecacluster uit het bestemmingsplan Hoefweg Noord te halen en dit deel van het Prismagebied later in te vullen, lijkt een goed idee. Echter het gaat voorbij aan het feit ook wat met de Horecavisie moet worden gedaan en dat de oorspronkelijke horecalocatie in Prisma dan wegbestemd is en dat is nu net niet de bedoeling.

Spring naar toolbar