Herontwikkeling de Snip Bleiswijk biedt kansen

Er is de laatste jaren veel gediscussieerd over de herontwikkeling van de Snip en de financiële gevolgen daarvan. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich gaf aan dat het voorliggende voorstel toch kan rekenen op steun van de fractie van Leefbaar 3B, alhoewel er altijd voor is gepleit om de Snip te behouden voor de Bibliotheek, de gemeentelijke balie en het Museum Bleiswijk van de Oudheidkundige Vereniging.

In het totaalconcept is de toegevoegde waarde van een grand café/restaurant met terras van belang. Dit sluit aan op de wens van de inwoners van Bleiswijk en is opgenomen in de Ruimtelijk economische visie.

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan een aantal belangrijke doelstellingen in zowel verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B als het coalitieakkoord: lees meer

Herbestemming voormalig Rabo gebouw “De Snip” in Bleiswijk krijgt kans

Door de verhuizing van de bibliotheek Bleiswijk naar het Cultuurhuis ’t Web staat al geruime tijd de herbestemming van het voormalig Rabobank gebouw “De Snip” op de politieke agenda.

Niet zonder slag of stoot ligt dan eindelijk een serieus plan op tafel, dat moet voldoen aan de volgende uitgangspunten:
 De herbestemming moet een bijdrage leveren aan een bruisende, bindende en boeiende dorpskern van Bleiswijk;
 De gebruikers van De Snip dragen bij aan een zo rendabel mogelijke en gezonde exploitatie van het gebouw;
 De huidige gebruikers, te weten het Servicepunt gemeentehuis, Oudheidskamer/museum Bleiswijk en alle bestaande activiteiten blijven in “De Snip”.

Deze uitgangspunten zijn in 2017 via een amendement door een meerderheid van de raad vastgesteld. Leefbaar 3B behoorde niet tot deze meerderheid, omdat zij als enige politieke partij niet kon instemmen met de verhuizing van de bibliotheek uit het dorpscentrum. lees meer

Toekomst gebouw de Snip in Bleiswijk nog steeds onzeker

In het gebouw de Snip aan de Dorpsstraat 5 in Bleiswijk is op dit moment de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk gevestigd. Kort geleden heeft de bibliotheek de Snip verlaten en heeft nu haar plek gevonden in ’t Web. Leefbaar 3B heeft grote zorg over de toekomstige huisvestingsmogelijkheid voor de Oudheidkundige vereniging en haar museum.

De gemeenteraad heeft op 1 juni vorig jaar in een amendement aangegeven van mening te zijn dat de overblijvende gebruikers, na vertrek van de bibliotheek, gebruik moeten kunnen blijven maken van de Snip. lees meer

Meerderheid raad wil mening van inwoners Bleiswijk niet weten

Met grote verbazing en ongeloof stond Leefbaar 3B, na de stemming om de inwoners uit Bleiswijk de gelegenheid te bieden hun mening te geven over de herbestemming van het voormalig RABO gebouw in de Dorpsstraat “De Snip”, met lege handen.

Terug in de tijd. Op 1 juni 2017 besloot de meerderheid van de gemeenteraad de bibliotheek uit de Dorpsstraat in Bleiswijk te laten vertrekken om de business case van het initiatief “Behoud ’t Web” rond te krijgen.

Leefbaar 3B is en blijft tegen dit besluit, omdat het geen recht doet aan de raadsbrede ambitie om zich in te zetten voor een levendige Dorpsstraat in Bleiswijk. Alle hoop was gevestigd op de komst van een voldragen en levensvatbaar plan voor “De Snip”. Tot tweemaal toe heeft de gemeenteraad het college terug gestuurd naar de tekentafel om met een goed en voldragen plan voor de invulling van “De Snip” te komen. lees meer

Wéér geen goed plan voor De Snip in Bleiswijk

Tijdens de commissievergadering begon Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer met de diep teleurstellende vaststelling, dat het college niet aan de voorwaarden van de meerderheid van de raad heeft voldaan, om te komen met een voldragen en levensvatbaar plan voor De Snip. Wat er nu voor ligt is volstrekt onvoldoende, verkoop van De Snip onder de voorwaarden.
De toekomst van De Snip blijft daardoor voorlopig nog mistig en onzeker. Lees hier het rapport

Leefbaar 3B was tegen de verhuizing van de bibliotheek uit De Snip en was als enige fractie tegen het amendement om vooruitlopende op een goede bestemming van De Snip de Bibliotheek te laten vertrekken uit De Snip. Het dreigement van de initiatiefnemers van “Behoud ’t Web” om per direct te stoppen als de raad geen groen licht zou geven, leidde tot knikkende knieën. Op goed geluk werd in juni gedroomd over een bruisende herbestemming van De Snip en de bibliotheek mocht verhuizen.

Wouter Hoppenbrouwer vindt het jammer dat Leefbaar 3B het gelijk aan zijn kant heeft gekregen. Hij gaf aan: “In alle oprechtheid had ik graag willen zeggen dat Leefbaar 3B in juni een verkeerde beslissing heeft genomen.” Het nu voorliggende resultaat spreekt van het tegendeel. Het is ook zeer verrassend dat de indieners van het amendement zo verschillend denken over de oplossingsrichting. Nu rollen acht van de negen fracties over elkaar heen over wat het beste voor De Snip is. Maar het beste hebben die fracties in juni laten lopen. Leefbaar 3B had het graag anders gezien.

De wethouder kreeg de opdracht om haar huiswerk opnieuw te doen en met een concreet voorstel te komen. Leefbaar 3B nodigde de wethouder uit om in haar nieuwe plan ook na te denken over een repair cafe, een chill plek voor de jeugd ter vervanging van Pecto’s en een plek voor huiswerkbegeleiding. Ook de ideeën van inspreker de heer Langstraat om samen met LTO en hoogheemraadschap te komen tot een informatiecentrum over de tuinbouw is zeker het verkennen waard.

Wat vindt Bleiswijk

Wat vindt Bleiswijk

Leefbaar 3B is blij te vernemen dat de meerderheid van de raad nog steeds van mening is dat het uitgangspunt blijft dat de huidige gebruikers in het pand moeten blijven. Dat is voorlopig goed nieuws voor de Oudheidkundige vereniging en museum Bleiswijk.

Als afsluiting vroeg Leefbaar 3B om een specifiek voor de Bleiswijkse inwoners een burgerpanel te organiseren over de toekomst van De Snip.

Het voorstel werd door de raadscommissie teruggestuurd naar het college omdat het voorstel ongeschikt is voor besluitvorming in de raad. Wethouder Van Tatenhove moet dus met een beter plan voor De Snip in Bleiswijk komen.

 

Spring naar toolbar