Lansingerland gaat Economische Stedenband met Yangling aan


Chinese delegatie
De Greenport is voor Nederland een economische topsector en voor de lokale Lansingerlandse economie zeer belangrijk. Daar waar de gemeente kan, strijdt Lansingerland voor het behoud van deze innovatieve sector voor onze gemeente. Globalisering speelt in de sector een belangrijke rol. Met het aangaan van een economische stedenband met een van de belangrijkste tuinbouwregio’s van China en dus met de snelst groeiende markt in de wereld, hopen we onze bedrijven een competitieve band te kunnen bieden. Dit past in het beleid dat de afgelopen jaren gevoerd is en is een voorbeeld van het creëren en benutten van kansen zoals het huidige college dat voorstaat.
Lees meer

Begrotingsbehandeling in teken van samenwerking

Veel amendementen en moties tijdens de raadsbijeenkomst die in het teken stonden van de begroting voor 2014. Zwaar weer, zuinig zijn en dus beperking in uitgaven en minimaal nieuw beleid kwamen in de bijdragen van min of meer alle en in ieder geval die van de grote fracties voor. De start van dit voornemen kwam tot uiting in de afhandeling van alle voorstellen. Veel werd verworpen, andere haalden een meerderheid door samenwerking van verschillende fractie, dwars door coalitie- en niet-coalitiepartijen heen en dat is tijdens de vorige raadsperiode toen voorstellen van Leefbaar3B het alleen daarom al door de coalitiepartijen werden afgewezen, een hele vooruitgang.

De fractie van Leefbaar 3B had succes met een motie die inzicht moet geven in de opbouw van de huren van gemeentelijke sport- en maatschappelijke accommodaties, waarbij de huur maximaal marktconform is en een amendement om de jaarlijkse omvang van de afschrijvingskosten niet verder te laten stijgen, door in te grijpen in de in de investeringen. Het CDA werd gewaardeerd met het aandragen het uitstekende historisch overzicht (1989 – heden) betreffende de bouwopdrachten van Rijk, Provincie en Stadsregio. De VVD kreeg de handen op elkaar met de raadsopdracht aan het college om te komen met een herstelplan. De PvdA kon blij zijn met een voorstel om de extra rijksuitkering ten behoeve van de armoedebestrijding in 2014 in ieder geval voor dat doel te besteden en de motie van Groen Links waarin het college wordt opgedragen om voortaan bij elk raadsvoorstel de aspecten met betrekking tot het milieu te betrekken. Jan Pieter Blonk en Henk Meester namen als respectievelijk fractievoorzitter en financieel deskundige het leeuwendeel van de bijdrage van Leefbaar 3B voor hun rekening.                      Kees Heugens

Tekst uitgesproken in 1e termijn door Henk Meester en Jan Pieter Blonk

De begrotingsscan windt er geen doekjes om

Lansingerland – Winkels op zondag open van 12:00 uur tot 19:00 uur

Naar aanleiding van het initiatiefraadsvoorstel van D66 voor algehele openstelling van winkels op zondag is de gemeenteraad van Lansingerland in meerderheid akkoord gegaan met een aangepast voorstel voor de openstelling van winkels op zondag van 12 uur ’s middags tot 7 uur ’s avonds. Voor openstelling stemden 21 raadsleden. Leefbaar 3B (6), CDA (1), VVD (6), PvdA (3), D66(2), GroenLinks (1), De Haas (1) en Neeleman (1). Tegen stemden 10 raadsleden. Leefbaar 3B (2), CDA (5) en ChristenUnie (3).

Tevens is een motie van Leefbaar 3B unaniem aangenomen, waarin het college gevraagd wordt een convenant met de winkeliers te sluiten, met het doel dat winkels op zondag niet bevoorraad worden.

Binnen de fractie van Leefbaar 3B zijn voor- en tegenstanders van de openstelling van winkels op zondag. Fractievoorzitter Jan Pieter Blonk voerde het woord namens de voorstanders en Kees Heugens sprak ook namens Henk Meester, de beide tegenstanders binnen de fractie van Leefbaar 3B van de zondagopenstelling.

De voorstanders hechten groot belang aan de democratie, waarin met respect wordt omgegaan en rekening gehouden wordt met een minderheidsstandpunt. Daarmee wordt gedoeld op de openstelling van de winkels op zondagochtend. Met dit belangrijke gegeven vinden de voorstanders in mijn fractie dat de algehele vrijstelling om winkels op zon- en feestdagen open te kunnen stellen, beperkt moet worden tot de middag, van 12:00 uur tot 18:00 uur. Hiervoor is door Jan Pieter Blonk amendement ingediend, dat later is ingetrokken, nadat de fractievoorzitter voorzitter van D66, Jeroen Heuvelink, het voorstel aanpaste en de openingstijden voorstelde van 12:00 tot 19:00 uur. Het belangrijke punt, de openstelling op zondagochtend heeft D66 laten vallen, waarna Leefbaar 3B kon instemmen met 19:00 uur.

Namens de tegenstanders van winkelopenstelling op zondag sprak Kees Heugens. Graag wilde hij iets zeggen richting tegenstanders zondagopening, iets tegen de voorstanders daarvan en een vraag stellen aan de raadscollega’s, daarbij mede namens zijn fractiegenoot Henk Meester sprekend.

Het Geloof is voor mij een dierbare zaak maar niet de reden van mijn tegenstem. Ik zal op zondag niet mijn auto wassen of mijn voortuin onderhouden en dat niet omdat ik daar persoonlijk principiële bezwaren tegen zou hebben, maar omdat ik weet met dat kleine tolerante gebaar tegemoet te komen aan de bezwaren van een deel van onze inwoners. Er zijn grotere offers te bedenken.

Ik ben op de debatavond geschrokken van de argumentatie van een aantal mede tegenstanders van zondagopening. Het bij dit onderwerp halen van thema’s als abortus en euthanasie vind ik ronduit ongepast. In gedachten gangen die de eigen normen en waarden verplichtend opleggen aan anderen kan ik mij niet vinden. Principes zijn een richtsnoer in het eigen leven, niet een opdracht aan anderen om het daarmee eens zijn en die te delen. Van mensen die zich op grond van dat laatste tegen zondagopening opstellen, wens ik me met nadruk te distantiëren. Van het principe dat wie mijn mening en opvattingen niet deelt fout is, geeft de geschiedenis door de eeuwen heen tot de dag van vandaag het voorbeeld: onenigheid tot oorlog aan toe.

Ik kan me voorstellen dat het aantrekkelijk is om ook (met de nadruk op ook) op zondag boodschappen te doen, vooral als het gaat om de vergeten boodschappen. Moeilijker kan ik me voorstellen dat er door de weeks geen tijd voor is. De supermarkt is 69 uur open waarin het, zelfs in het drukke leven van nu, met een beetje planning toch mogelijk moet zijn om inkopen te doen. Die hele zondagopening zal in de praktijk niet meer zijn dan open supers- en groot filiaalbedrijven. De zelfstandige winkelier kan het zich niet permitteren. Vrije concurrentie gaat uit van gelijke kansen en daarvan is dus geen sprake. En het zal nu juist die kleinere speciaalzaak zijn, die winkel met het eigen karakter, die het loodje zal leggen. Het doen voorstellen alsof de opbrengst van zondag verkopen puur een gevolg zijn van het niet wegvloeien van geld naar omliggende gemeenten gaat voorbij aan het deel dat komt van de plaatselijk zelfstandige winkelier, die zich niet kan permitteren hieraan mee te doen.

Ik weet het, we gaan naar een samenleving waarin we het elkaar ontmoeten via persoonlijk contact gaan verliezen, waar we de boodschappen halen op weg van werk naar huis in of aan de rand van de stad, spullen bestellen via internet en een winkel, en zeker geen kleine winkel, meer nodig zullen hebben. Die ontwikkeling valt niet te stoppen, maar als ik tegen zondagopening ben dan is het vooral omdat ik die trend weliswaar niet kan stoppen, maar er zeker niet aan wil meewerken.

Tenslotte een korte opmerking aan de voorstemmers in deze raad. Als u van mening bent dit te doen omdat de huidige openingstijden te weinig beantwoorden aan de vraag van de inwoners, hoe staat u dan tegen het voornemen om dat niet te laten gelden voor de openingstijden van het gemeentehuis en die zelfs fors te gaan verminderen?

Begroting 2014 – Investeringen op een laag pitje

Het is klip en klaar. Lansingerland staat er financieel slecht voor. De onderliggende redenen zijn divers. Naast uitvoering van een opgelegde Vinex opgave en de kredietcrisis heeft de gemeente onder aanvoering van de wethouders van Financiën (CDA en VVD) teveel geld uitgegeven. Al eind 2010 heeft Leefbaar 3B bij monde van onze financieel woordvoerder Henk Meester aan de bel getrokken. Hij wees herhaalde malen op het belang de investeringen te verlagen; in te grijpen in kwaliteit en kwantiteit van de organisatie alsmede het verbeteren van de efficiency van de organisatie.

Binnen de samenleving is veel onbegrip over de ontstane financiële situatie. Dit onbegrip is de laatste tijd vooral aangewakkerd door bijdragen in de landelijke media, die Lansingerland in een verkeerd daglicht hebben gezet. Hiermee willen wij de problematiek niet ontkennen en/of bagatelliseren. Maar dat vertrouwelijke informatie op straat ligt, waarbij het worst-case scenario beschreven wordt dat uitgaat van tien jaar lang niet bouwen, is niet juist. Maar helder is wel dat de financiële positie van de gemeente Lansingerland uitermate slecht is en dat de Provincie niet meer achteraf, maar vanaf 1 januari 2014 vooraf toezicht houdt op alle inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Als hoofd van de gemeente heeft de raad de verantwoordelijkheid om een jaarbegroting goed te keuren. Tegenstemmen is symboolpolitiek en getuigt van het niet willen nemen van bestuursverantwoordelijkheid. In aanloop van deze begrotingsbehandeling riep Wouter Hoppenbrouwer, woordvoerder en tevens lijsttrekker van Leefbaar 3B, op vooral te zoeken naar overeenkomsten en oplossingen in plaats van het benadrukken van de verschillen en problemen.

Fractievoorzitter Jan Pieter Blonk riep het college op om met een herstelplan te komen, waarin daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de drie bovengenoemde adviezen van Henk Meester, alsmede een visie over de wijze waarop de negatieve algemene reserve van z’n 30 miljoen wordt ingelopen.

Tevens moet het herstelplan een oplossing bieden op het PPS contract in Westpolder, de stagnatie ten gevolge van de bouwclaims en het slepende conflict met de bouwer van het nieuwe gemeentehuis. Krachtig optreden is cruciaal. Het tijdperk van pleisters plakken is voorbij. Operatieve ingrepen zijn noodzakelijk. (PPS = Publiek-Private Samenwerking)

Wouter Hoppenbrouwer benadrukte de grote komende veranderingen op het sociaal domein. Hij verwees naar de drie decentralisaties (3D’s) te weten: Participatiewet, Jeugdzorg en AWBZ (WMO 2015). Ook op lokaal niveau gebeurt er veel; denk hierbij aan de consequenties van de sportnota, het subsidiebeleid, de tarievennota en het vastgoed & accommodatiebeleid.

Wouter Hoppenbrouwer gaf aan dat Leefbaar 3B jaloers de begrotingsperikelen in Den Haag op de voet heeft gevolgd. Jaloers? Ja, immers, met de beste bedoelingen van het Rijk zijn de gemeenten een financiële sluitpost van de regering. Het gemak waarmee de bezuinigingen gekoppeld aan de drie decentralisatietrajecten op het bordje van de gemeente wordt gelegd, blijft ons verbazen. Ook het standpunt van de VNG dat gemeentes deze complexe trajecten zowel inhoudelijk als financieel wel in goede banen gaan leiden, vinden wij erg optimistisch. Ook het landelijk Herfstakkoord voorspelt een verdere verschraling van de zorg. Drie nieuwe bezuinigingen ter waarde van € 1100 miljoen worden op het bordje van de gemeenten gelegd.

Uiteraard is ook stil gestaan bij de eigen gemeentelijke beleidskeuzes. Wouter Hoppenbrouwer benadrukte het eerder in het in januari 2013 ingenomen standpunt dat de gemeente een belangrijke rol speelt voor inwoners die financieel geholpen moeten worden (vangnet). Uitvoering hiervan kan niet ten koste van alles gaan. Afbraak van de bestaande, succesvolle, collectieve voorzieningen met een probleemvoorkomend karakter waaronder de bibliotheek, betaalbare sportaccommodaties e.d. wijst Leefbaar 3B af.

Alle collega politieke partijen zijn zich doordrongen van de financiële malaise en gaven aan onder andere de investeringen nog eens goed tegen het licht te houden. Leefbaar 3B is erg nieuwsgierig of het bühnetaal is of de oprecht gemeende koers. Bij de eerstvolgende raadsvergadering zal dat snel blijken als er gesproken wordt over de locatiekeuze Melanchton Business School te Bleiswijk.

Weer positief nieuws in Lansingerland

Vorige week was op deze site van Leefbaar 3B positief nieuws lezen over woningbouw in Lansingerland. Nu is er weer goed nieuws te melden. De Sligro heeft afgelopen vrijdag van de gemeente Lansingerland op bedrijvenpark Oudeland in Rodenrijs vier ha. grond gekocht om een grote vestiging te bouwen. Dit is een enorme klapper. In de afgelopen tijd is in de regio Rotterdam niet zo’n groot stuk grond op een bedrijventerrein verkocht. De grondexploitatie van bedrijvenpark Oudeland wordt hiermee gunstig beïnvloed. Met veel toewijding weet burgemeester Ewald van Vliet bedrijven te interesseren om zich in Lansingerland te vestigen. Heel goed dat hij de Sligro heeft binnengehaald. Proficiat.

De Sligro is een groothandel voor de horeca zowel food (inclusief dagverse producten) als non-food. Zij hebben op dit moment 46 zelfbedieningsgroothandels, 11 bezorggroothandels en een assortiment van ruim 60.000 artikelen. De Sligro bedient bedrijfsmatige klanten in heel het land.

Spring naar toolbar