Lansingerland financieel op de goede weg omhoog

Leefbaar 3B is verheugd te constateren dat het financieel veel beter gaat met de gemeente Lansingerland. Wij kunnen zelfs de ingezette lijn van lastenverlichting voor de inwoners doorzetten. Wouter Hoppenbrouwer benadrukte dat de “slechte financiële” situatie van de gemeente bij de inwoners in het geheugen staat gegrift.

Oprecht positieve ontwikkelingen verdwijnen als sneeuw voor de zon als er terechte berichtgeving volgt over het herstel van de gevel van het gemeentehuis of onterechte berichtgeving van een twee jaar geleden gemaakte afspraak met de belastingdienst, die door recente beleidswijziging van de rijksoverheid in een (mogelijk) ander daglicht komt te staan. Wanneer deze laatste twee voorbeelden in de publiciteit komen, wordt het geheugen negatief bevestigd en zijn de veroordelingen op onder andere Facebook en Twitter niet uit de lucht. Ieders goed recht overigens. Maar als zo vaak ligt de waarheid vaak in het midden. lees meer

Verkwansel ons mooie Lansingerland niet

ledenvergadering-2705-Leefbaar3bLeefbaar 3B is een lokale partij die op geen enkele wijze is verbonden met welke landelijke of regionale groepering dan ook. Dat geeft vrijheid om na te streven wat inwoners van onze gemeente willen en niet wat landelijke partijcongressen willen. Onze standpunten komen mede tot stand door meningsvorming vanuit de inwoners en bedrijven in Lansingerland.

De afgelopen week werd bewezen dat het hebben van een politieke partij als Leefbaar 3B toegevoegde waarde heeft. Immers, de kernwaarden van Leefbaar 3B hebben onder andere te maken met het streven naar een goed woon- en werkklimaat voor alle inwoners van Lansingerland. Daarnaast is Leefbaar 3B een betrokken partij en zet zich in om verschillende krachten te bundelen en te versterken. Kortom wij staan open voor signalen uit de samenleving, vatten de koe bij de horens en gaan op zoek naar oplossingen. lees meer

Treasurystrategie (hoe leen je zo goedkoop mogelijk, met zo min mogelijk risico)

5-geld-lenen-kost-geldOp de agenda van de raad stond afgelopen week een notitie over hoe de gemeente in haar financiële middelen voorziet door middel van leningen. Geld lenen kost in het algemeen geld, maar op dit moment is de rente erg laag en de gemeente kan zelfs geld toe krijgen als ze met een korte looptijd leent. De rente voor een lening van een week is negatief, –0,16% op jaarbasis. De rente voor langlopende leningen is eveneens historisch laag, 10 jaar vast voor 0,65% per jaar.

Kijkend naar het verschil lijkt het op het eerste gezicht logisch om zo veel mogelijk op korte termijn te lenen. Maar we weten geen van allen hoe lang de rente laag blijft en juist dat laag blijven is heel bepalend voor de vraag of kort lenen wel echt wat oplevert.

lees meer

Leefbaar 3B staat alleen in haar controlerende taak

SAMSUNGLeefbaar 3B staat in de raad alleen in haar controlerende taak om grip te krijgen op de onderwijsuitgaven. Uit de in 2013 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincie Zuid-Holland uitgevoerde begrotingsscan is een grote discrepantie vastgesteld tussen onze gemeentelijke uitgaven en inkomsten via het gemeentefonds (geld dat het Rijk aan de gemeente geeft). Deze constatering was aanleiding voor het maken van een diepere analyse door een extern bureau, BMC. In aanvulling hierop heeft de gemeenteraad de Rekenkamer gevraagd een review te houden over dit externe rapport.

Lees meer

Investeringen

ICTIn de commissie Algemeen Bestuur was een aantal investeringsvoorstellen aan de orde. Het betrof enkele investeringen in ICT, een hockeyveld, enkele verbeteringen in de wegeninfrastructuur en in de riolering. Alle investeringen hebben onmiskenbaar een zeker nut. Desalniettemin heeft Leefbaar 3B zich, bij monde van Henk Meester, kritisch opgesteld omdat alles met geleend geld moet worden gefinancierd, terwijl de schulden van Lansingerland al hoog zijn. Ons streven is en blijft dat de schulden zo weinig mogelijk stijgen en liefst kleiner worden. We zullen de argumenten van het college in de fractie nog eens goed wegen voordat we in de raad een definitief standpunt innemen.

Spring naar toolbar