Johan Philippens debuteert met amendement in raad Lansingerland

Na twee weken geleden voor het eerst het woord te hebben gevoerd in de commissie Algemeen Bestuur hield Johan Philippens, de kersverse financieel woordvoerder van Leefbaar 3B, zijn maidenspeech in de gemeenteraad. Hij diende ook direct een amendement in betreffende de programma-indeling van de begroting. Het amendement moet er voor zorgen dat de Grondexploitatie als apart onderdeel wordt opgenomen in de begroting, zodat de grondexploitatie voor de raad in begroting en jaarrekening beter inzichtelijk is.

Het amendement is met algemene stemmen aangenomen en dus in de programma-indeling van de begroting opgenomen. Johan kreeg van verschillende fracties complimenten over de wijze waarop hij duidelijk heeft gemaakt dat zijn amendement een verbetering is van het raadsbesluit. De nieuwe programma-indeling van de begroting is, inclusief de in het amendement aangegeven wijziging, met algemene stemmen aangenomen.

Voorjaarsnota en grondexploitaties

In de commissievergadering van afgelopen week waren zowel de actualisatie van de grondexploitaties als de voorjaarsnota aan de orde .

Grondexploitatie_Lansingerland_Leefbaar3bVoorjaarsnota

De Voorjaarsnota bevat:

  • Aanpassingen van de in november 2015 vastgestelde begroting 2016, die bij het voortschrijden van de tijd zich nu eenmaal voordoen;
  • Ook moesten er diverse fouten in de begroting rechtgezet worden. Naar de mening van Leefbaar 3B te veel;
  • Tenslotte werden de per 14 april van kracht geworden nieuwe voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) doorgevoerd. De wijzigingen van het BBV zorgen er voor dat begroting en jaarrekening een juister beeld geven van de gemeentelijke financiën dan in het verleden.

Door het vernieuwde BBV hebben gemeentes nu minder ruimte voor boekhoudkundige eigen keuzes. Leefbaar 3B staat positief tegenover de keuzes die in het BBV gemaakt zijn. Zij passen in de lijn die Leefbaar 3B steeds heeft voorgestaan. lees meer

Actualisatie grondexploitaties

downloadDe calculaties voor de grondexploitaties worden jaarlijks bijgesteld. Tot vorig jaar vond de actualisatie plaats in het najaar ten tijde van de begrotingsbehandeling. Dit jaar is het vervroegd om in de pas te lopen met de Kadernota.

De belangrijke factoren die hebben geleid tot aanpassing van de grondexploitaties zijn:

  • de resultaten van de besprekingen betreffende Westpolder;
  • het effect van de lage rentestand en
  • de beleidsbeslissing om investeringen in de infrastructuur zo laat mogelijk te doen.

Leefbaar 3B heeft bij monde van Henk Meester al eerder aangedrongen op het zo lang mogelijk uitstellen van de investeringen om daarmee zo veel mogelijk op rentekosten te besparen. Het college heeft dat nu overgenomen. De lagere rente levert een besparing van circa € 3 miljoen op ten opzichte van wat was verwacht.

Het verwachte verlies op Westpolder wordt gehalveerd door een kostenbesparing van circa € 20 miljoen. Deze laatste besparing bestaat uit twee componenten. De ene is dat de kosten voor het realiseren van de infrastructuur rechtstreeks aan de huizenkopers in rekening worden gebracht, waardoor hierover geen BTW hoeft te worden afgedragen, wat wel het geval zou zijn als de kosten opgenomen zouden zijn in de VON-prijs (VON = Vrij op naam).

De andere component van de besparing is een versobering van de infrastructuur en een verschuiving in het type woningen. Hoewel de Leefbaar fractie deze versobering betreurt, denkt ze dat het onvermijdelijk is. Anders zouden te veel kosten naar een volgende generatie doorgeschoven moeten worden. De verschuiving in type van woningen, minder sociale woningbouw, vereist wel meer aandacht voor een goed evenwicht tussen vraag en aanbod als het gaat om het sociale segment van de woningvoorraad.

Grondexploitaties

De raadsbehandeling van de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties leek na de commissiebehandeling vlot te kunnen verlopen. Leefbaar 3B wilde nog op enkele vragen een antwoord hebben; dat waren:

  1. Hoe is het met de claim in Meerpolder afgelopen? Het bleek dat de gemeente de rechtszaak heeft gewonnen, maar er volgt mogelijk nog een hoger beroep.
  2. Een rapportage over de stand van zaken van Westpolder na bijna een jaar stilte is gewenst.

Verder gaf de woordvoerder van Leefbaar 3B, Henk Meester, aan welk beleid de fractie voorstaat ten aanzien van waardering van activa. Er ontstond vervolgens een hele discussie op een bepaald aspect. De VVD opende de discussie met vragen over de afwaardering van grond voor sportvelden, naar aanleiding van een onduidelijke brief die aan de raad gezonden is. Uiteindelijk werd de actualisatie van grondexploitaties wel aangenomen, maar over de balanswaardering van gronden, in het bijzonder sportvelden, zal binnenkort nog nader gesproken moeten worden.

Leefbaar 3B wil een algemene discussie over de systematiek van bepaling van balanswaarde van de grondvoorraden in de grondexploitaties. De tijden zijn veranderd, de gemeente kan haar grond niet zo gemakkelijk meer kwijt, terwijl het waarderingsbeleid nog steeds is gebaseerd op de vette jaren van voor de crisis. Het college heeft toegezegd dat een en ander aan de orde zal worden gesteld in de rentenota die voor begin 2015 in het vooruitzicht is gesteld.

Actualisatie grondexploitaties

Elk jaar rond deze tijd worden de bijgewerkte cijfers van de grondexploitaties aan de raad voorgelegd. Het nieuwe college vaart duidelijk een koers van meer openheid, omdat voor het eerst niet alleen een totaal bedrag, maar ook de cijfers van elke grondexploitatie openbaar zijn.

Verschillende fracties, waaronder Leefbaar 3B hebben hun tevredenheid hierover uitgesproken. De vooruitzichten voor de grondexploitaties lijken enigszins te verbeteren. Het te verwerken verlies is deze keer gering in vergelijking met vorige jaren. Toch bedraagt het nog bijna een miljoen euro. Het verlies komt nu vooral doordat de rentekosten op de leningen waarschijnlijk niet meer verhaald zullen kunnen worden via de grondprijs. Dat zal zo nog wel enkele jaren doorgaan. Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester heeft daarom geopperd om de systematiek te veranderen en ook dit deel van het verlies maar meteen te nemen.

Spring naar toolbar