Tijdelijk nog meer lawaai van de HSL

In de Heraut van 21 augustus 2019 staat een publicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) met de mededeling dat in de periode van december 2019 tot en met december 2022 ontheffing is verleend van de naleving van de geluidproductieplafonds voor de HSL-Zuid. Dus ook voor het gedeelte van de HSL in Lansingerland.

De ontheffing is verleend om met nieuwe treinen de verplichte testritten te kunnen maken. Het is de bedoeling om de testritten, waar mogelijk, overdag te doen. Een groot deel van de testritten is echter in de nacht ingepland om de diensregeling overdag niet te verstoren, geeft het Ministerie van I&W aan. lees meer

Snel beginnen met bouw geluidsscherm HSL

In de Heraut van 22 mei 2019 staat een interview van Freek Zijlstra met Loeky van der Horst, voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, over ernstige vertraging in de realisatie van de geluidwerende maatregelen langs het HSL-spoor. Voor Leefbaar 3B raadslid Jan Pieter Blonk is dat aanleiding geweest hiervoor met een motie aandacht te vragen. De motie is ondertekend door alle fractievoorzitters in de raad van Lansingerland en is unaniem aagenomen.

In de motie staat: De raad constateert,

lees meer

Bespreking vertraging bouw geluidschermen HSL in commissie 11 juni 2019

Afgelopen vrijdag heeft de fractie van Leefbaar 3B, bij monde van Jan Pieter Blonk, voor de raadscommissie Ruimte de vertraging van de bouw van de geluidschermen langs de HSL geagendeerd. Aanleiding is het interview in de Heraut van 22 mei 2019 van Freek Zijlstra met Loeky van der Horst, voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, over ernstige vertraging in de realisatie van de geluidswerende maatregelen langs het HSL-spoor in Lansingerland.

Het ministerie, Prorail en NS hebben bij exploitatie ernstig te lijden onder de slechte samenwerking met Infraspeed. Infraspeed is een consortium van de Koninklijke BAM Groep, Siemens, enkele Engelse investeerders en Nederlandse banken. Infraspeed heeft het HSL-spoor aangelegd. Infraspeed is tot 2031 verantwoordelijk voor het onderhoud, storingsherstel en vernieuwingswerkzaamheden en krijg daarvoor jaarlijks ongeveer € 165 miljoen. lees meer

Stop HSL Herrie website sluit: Actie gaat door

HSL Dossier FractieNamens de stichting Stop Geluidsoverlast HSL heeft Loeky van der Horst afgelopen 27 december laten weten dat de website Stop HSL Herrie wordt gesloten, maar het stichtingsbestuur blijft actief. Hieronder de brief van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL:

In de loop van 2019 worden waarschijnlijk de eerste werkzaamheden, zoals funderingen, gestart voor de aanleg van voorzieningen om het HSL treinlawaai te reduceren. In 2020 zal vooral in de weekeinden en in de nacht gewerkt worden. Dit tijdens de zogeheten treinvrije perioden. Dit na jaren van intensief en diepgaand overleg van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland, samen met de Gemeente Lansingerland met ProRail, Infraspeed (BAM en Siemens) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Volhouden
Vele acties en gerichte lobby leverden uiteindelijk een kabinetsbesluit op om 37 miljoen euro vrij te maken specifiek voor Lansingerland voor aanpassingen voor geluidsreductie van de HSL. Voor de stichting betekent dat zeker geen achterover leunen. Het werk is immers nog niet compleet gedaan. Alertheid blijft geboden en de stichting volgt de ontwikkelingen kritisch en nauwlettend. De communicatie via de website wordt echter eind 2018 gestopt. Via plaatselijke media zal de stichting voortaan contact onderhouden met de vele steun biedende bewoners van Lansingerland. lees meer

HSL – Bericht van de stichting StopherrieHSL

Het een tijd stil geweest rond het project voor het treffen van geluidswerende maatregelen langs de HSL. Dit is wat de stichting StopherrieHSL heeft te melden over de stand van zaken tot op heden:

  • In juni heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden met de projectleider van Prorail en enkele leden van zijn team;
  • Het projectteam van Prorail is in september gaan kijken op de diverse locaties langs het tracé van de HSL, waar aanpassingen moeten komen;
  • Een afvaardiging van de stichting StopherrieHSL heeft in september een toelichting kunnen geven op het wensenpakket voor de geluidsmaatregelen;
  • In oktober is dit gevolgd door een gesprek waarin een verdiepingsslag is gemaakt ten aanzien van de aspecten ontwerp, aanbesteding en uitvoering;
  • Ten slotte heeft Prorail in december een toelichting gegeven op de aanpak van de aanbesteding voor werkzaamheden door derden in de ontwerp- en uitvoeringsfase.

De inzet van de stichting is steeds om te kijken of de projectduur verkort kan worden en het budget (ongeveer € 37 miljoen) maximaal kan worden benut voor maatregelen.

Ook in 2017 ziet het er naar uit dat stichting StopherrieHSL op een aantal momenten gesprekken zal hebben met het projectteam van Prorail. Maar verwacht wordt dat pas in mei 2017 de eerste resultaten voor een ontwerp van maatregelen het licht zullen zien.

Spring naar toolbar