Lansingerland financieel op de goede weg omhoog

Leefbaar 3B is verheugd te constateren dat het financieel veel beter gaat met de gemeente Lansingerland. Wij kunnen zelfs de ingezette lijn van lastenverlichting voor de inwoners doorzetten. Wouter Hoppenbrouwer benadrukte dat de “slechte financiële” situatie van de gemeente bij de inwoners in het geheugen staat gegrift.

Oprecht positieve ontwikkelingen verdwijnen als sneeuw voor de zon als er terechte berichtgeving volgt over het herstel van de gevel van het gemeentehuis of onterechte berichtgeving van een twee jaar geleden gemaakte afspraak met de belastingdienst, die door recente beleidswijziging van de rijksoverheid in een (mogelijk) ander daglicht komt te staan. Wanneer deze laatste twee voorbeelden in de publiciteit komen, wordt het geheugen negatief bevestigd en zijn de veroordelingen op onder andere Facebook en Twitter niet uit de lucht. Ieders goed recht overigens. Maar als zo vaak ligt de waarheid vaak in het midden. lees meer

Jaarrekening 2015 – College gunt de raad weinig tijd

chaos_leerHet hele proces van de besluitvorming over de jaarrekening verliep uitermate chaotisch. Er was vertraging doordat de Sociale Verzekeringsbank veel te laat met gegevens kwam, maar dat kan slechts zeer ten dele als verklaring gelden. De definitieve versie van de jaarrekening 2015 (225 pagina’s) viel pas twee dagen voor de raadsbehandeling bij de raadsleden in de brievenbus. Er was weliswaar al eerder een conceptversie verspreid, maar de definitieve versie verschilde op 22 punten. Het verschillenlijstje werd pas, na aandringen van Leefbaar 3B, een dag voor de raadsvergadering door het college naar de raadsleden gestuurd, terwijl de definitieve tekst van de jaarrekening en het lijstje met verschillen al dagen eerder in digitale vorm naar de raadsleden hadden kunnen en moeten worden gestuurd. lees meer

Meerderheid raad beschouwt sociaal domein als sluitpost

Overschot-fd-wmoLeefbaar 3B heeft samen met de Partij van de Arbeid en gesteund door GroenLinks een amendement ingediend om het overschot op het budget voor het Sociaal Domein, waaronder zorg voor ouderen en jeugd, te oormerken, zodat het voor de doelgroep beschikbaar blijft. Daar waren twee redenen voor.

Ten eerste was 2015 het eerste jaar van de decentralisaties en is het nog te vroeg om vast te stellen dat niet het volledige budget nodig is. Ten tweede. Als over enkele jaren blijkt dat er een structureel overschot is op het budget dat Lansingerland voor dit doel van het rijk krijgt, dan vinden Leefbaar 3B, PvdA en GroenLinks dat eerst bekeken moet worden of er een nuttige bestedingsmogelijkheid juist binnen het Sociaal Domein is.

We hebben het immers over een deel van de samenleving dat financiële ondersteuning het hardst nodig heeft. Het amendement werd verworpen omdat de meerderheid van de raad vindt dat het geld dat over is niet aan de sociaal zwakkeren en ouderen die zorg nodig hebben, besteed hoeft te worden. De meerderheid van de raad wil de zaak op zijn beloop laten en waar nodig tekorten ten laste brengen van de algemene reserve.

Verrassende opstelling van wethouder

beleidsnota_LansingerlandDe gemeenteraad heeft het budgetrecht en daarom is in de  Reserves en Voorzieningen vastgelegd dat een besluit van de raad nodig is om een reserve of voorziening in te stellen.

Nu moet er een voorziening van € 1.464.655 worden ingesteld om de problemen met de gevel van het gemeentehuis op te lossen. De wethouder veronderstelde dat hier geen raadsbesluit voor nodig is. Om die reden heeft de fractie van Leefbaar 3B een amendement (wijzigingsvoorstel) voor dit doel ingediend en bovendien gezorgd dat de wethouder een exemplaar van de betreffende beleidsnota, die hij blijkbaar niet kende, in zijn bezit kreeg. De verwachting was daarom dat het aannemen van het amendement slechts een formaliteit zou zijn. lees meer

Jaarrekening 2015

BIEO Lansingerland (4)De jaarrekening 2015 geeft een beter beeld van de financiële toestand dan geweest is en is ook informatiever. Meer concrete gegevens en meer kengetallen dan vage verhalen. In het verleden werden de concrete cijfers vooral beperkt tot wat wettelijk is voorgeschreven, maar nu zijn er diverse kengetallen toegevoegd. De tekst kan nog wel beter, maar de wethouder heeft naar aanleiding van een vraag van Leefbaar 3B toegezegd om in het vervolg aandacht te besteden aan de eindredactie, zodat er meer eenheid in stijl en presentatie komt.

Ondanks dat de schuld enigszins is toegenomen is de schuldquote lager geworden. De schuldquote is de verhouding tussen de schuld en de jaarlijkse inkomsten van de gemeente. Die inkomsten zijn hoger geworden door de decentralisaties, waardoor er meer geld uit het gemeentefonds komt. De ratio wordt zo kleiner, maar blijft nog ruim boven de 100%. De schuld is naar onze mening nog steeds veel te hoog en moet duidelijk lager komen te liggen dan het bedrag van de inkomsten. lees meer

Spring naar toolbar