Kadernota – Voorbereidingen voor de gemeentebegroting 2017 gestart

Kadernota_Lansingerland_Leefbaar3bOp dinsdag 14 juni zijn de eerste discussies gevoerd over de beleidsaccenten die de verschillende politieke partijen in 2017 gerealiseerd willen zien. Leefbaar 3B blijft inzetten voor een robuust financieel beleid, waardoor bij een financiële tegenslag de inwoners niet direct worden geconfronteerd met bezuinigingen of lasten verhogingen. Nu het economisch tij mee zit en de spaarrekening van de gemeente voldoende is aangevuld, is er ruimte om vooruit te kijken.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft het college opgeroepen om de aangekondigde toekomstvisie op Lansingerland met haar inwoners te bespreken en vorm te geven. De bestaande visie 2040 vraagt om een facelift. lees meer

Kadernota: Uitvoering verkiezingsbelofte ligt op koers

Na de behandeling van de Kadernota 2016 realiseerde fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer met trots dat Leefbaar 3B, rekening houdend met de financiële risico’s en de onvoorspelbaarheid van de VVD-PvdA regering, op de goede weg is in het waarmaken van haar verkiezingsbelofte.

Bewust zijnde van alle financiële risico’s die om de hoek liggen, wordt op dit moment inhoud gegeven aan het financiële beleid zoals Leefbaar 3B dat voorstaat. Vanaf 2017 lijken de schulden te dalen, komt de Algemene Reserve op niveau waardoor een financiële tegenslag op te vangen is, is er een sluitende meerjarenbegroting en last but not least de lasten van de inwoners dalen op zeer bescheiden niveau.

Ook het Leefbaar 3B speerpunt dat de bibliotheek in de drie kernen behouden moet worden, werd afgelopen raadsvergadering veilig gesteld door de beoogde bezuiniging te schrappen. lees meer

Kadernota: Coalitiepartijen nemen eigen positie in

zwaluwAfgelopen donderdag stond de Kadernota 2015 op de politieke agenda. Deze nota is bedoeld om het college van Burgemeester en Wethouders kaders mee te geven waarbinnen zij de gemeentebegroting 2016 opstellen. Tegelijkertijd is de Voorjaarsnota 2015 besproken. In de Voorjaarsnota is de huidige stand van zaken betreffende de begroting van dit jaar opgeschreven.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer herhaalde de titel van zijn bijdrage bij de begrotingsbehandeling 2015; “Eén zwaluw maakt nog geen zomer.” Hiermee wilde hij benadrukken dat de verbeterde financiële ontwikkeling nog niet staat als een huis maar dat het zo maar een kaartenhuis kan zijn. De risico’s en de financiële onvoorspelbaarheid liggen immers nog steeds op de loer. De recent gepubliceerde mei-circulaire van het kabinet is een levend bewijs van deze onvoorspelbaarheid. De huidige VVD-PvdA regering trakteerde Lansingerland redelijk onverwacht op een korting van € 1,25 miljoen op onze inkomsten uit het gemeentefonds voor 2015 en voor de komende jaren.

lees meer

Kadernota 2014 door raad vastgesteld

De gemeenteraad van Lansingerland heeft de Kadernota 2014 met 21 stemmen voor en 10 tegen vastgesteld. Met de Kadernota in de hand kan het college nu de begroting 2015 opstellen. Deze begroting zal in de raadsvergadering van 6 november 2014 worden vastgesteld.

Opvallend zijn de versnipperde opvattingen van de fracties die niet zijn vertegenwoordigd in het college van B&W.. Eruit springende motieven om tegen te stemmen waren die van VVD en PvdA. Het leek wel of partijen tegenstemden, omdat het “not done” is om met de coalitiepartijen mee te stemmen.

De VVD en de nieuwe partij WIJ Lansingerland, onder leiding van voormalig PvdA raadslid Leon Hoek, willen de OZB enorm verhogen tot 130% van het landelijk gemiddelde en verder geen enkel nieuw beleid. Zij dienden daarvoor een amendement, een wijzigingsvoorstel in. Met zo’n enorme verhoging zonder 1 cent nieuw beleid, daar zijn de inwoners van Lansingerland totaal niet bij gebaat. De fractievoorzitter van D66, Michiel Muis, gaf aan dat het toch wel bijzonder is dat het weerstandsratio (dat minimaal 1 moet zijn) onder drie VVD wethouders van 0,89is weggezakt tot nu onder de nul en dan aangeven dat het nieuwe college het allemaal verkeerd doet, is toch wel bijzonder. Een veel minder stijgende OZB, maar daarnaast ook bezuinigen en een klein beetje nieuw beleid is de koers van de coalitiepartijen Leefbaar 3B, CDA , D66 en ChristenUnie. Het amendement van VVD en WIJ kreeg alleen de steun van de beide indieners en werd dus met 7 voor en 24 tegen niet aangenomen.

De PvdA verbond aan de goedkeuring voor de Kadernota de voorwaarde dat hun amendement, om in 2015 een bedrag van € 3 ton aan nieuwe beleid een jaar uit te stellen, moest worden aangenomen. lees meer

Kadernota 2014

kadernota_2014Tijdens de gezamenlijke commissievergadering is uitgebreid stil gestaan bij de Kadernota 2014. Deze nota geeft het college kaders en richtlijnen mee voor opstelling van de gemeentebegroting 2015. Woordvoerder en Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer riep de ambtelijk top op serieus werk te maken om er voor te zorgen dat de raad betrouwbare financiële informatie krijgt. Een actuele inkijk van de financiële situatie van de gemeente vergeleek Hoppenbrouwer met een barometer, namelijk “elke keer weer anders”. Neem bijvoorbeeld de OZB berekening. Mede op basis van de destijds aangereikte informatie is de financiële paragraaf van het coalitieakkoord geschreven en vastgesteld. Nu blijken deze cijfers –door het ambtelijke apparaat aangeleverde cijfers– niet te kloppen. Met verwijzing naar het coalitie akkoord wees Hoppenbrouwer erop dat het motto “Samen aan de slag” een oproep is aan zowel raad, college en ambtenaren. Hoppenbrouwer sprak het vertrouwen uit dat ambtenaren en college de handschoen oppakken en met consistente en transparante financiële informatieoverzichten komen, zodat er een goede basis is voor het sturen en uitvoeren van een solide financieel beleid.

Wouter Hoppenbrouwer gaf tevens aan zich bewust te zijn dat er ook invloeden van buiten zijn, die meewerken aan het barometersyndroom. In dit geval is dat de meicirculaire. Deze introduceert een aangepaste route om aanspraak te kunnen maken op een artikel 12 status. De huidige beschikbare financiële info leidt tot de definitieve conclusie dat dit geen gangbare weg is.

Met het eigen verkiezingsprogramma in de hand en kijkend naar de beslissingen uit de vorige raadsperiode zijn er volgens Leefbaar 3B een aantal onderwerpen, die vragen om een heroverweging.

Spring naar toolbar