We blijven met geld smijten……

Bij monde van Leefbaar 3B fractielid Henk Meester is de afgelopen jaren herhaaldelijk gewaarschuwd dat het financiële beleid van de gemeente niet deugt en het ieder jaar meer uitgeven dan er wordt ontvangen catastrofaal en daarmee niet verantwoord is. Alleen het CDA haakte hierop in, de andere fracties lieten het aan zich voorbij gaan.

Ook het schijnbare inzicht van de laatste tijd dat het zo niet langer kan, lijkt vooral met de mond en vrijwel niet met de daad te worden beleden. Zo moest tijdens de raadsvergadering worden besloten over de verplaatsing van het Melanchthon van de Rembrandtlaan in Bleiswijk naar de Merenweg. Daar krijgt de school de daarvoor benodigde grond van de gemeente, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Kees Heugens aan. De verkoopopbrengst van de destijds eveneens gratis verkregen grond aan de Rembrandtlaan mag de school in de eigen zak steken met instemming van de gehele raad, minus de Leefbaar 3B fractie en raadslid Neeleman.

Fractie Leefbaar 3B ondersteunt actiegroep Bleiswijk

Overlast, materiële schade en ongenoegen over het verloop van de besprekingen met het Hoogheemraadschap met betrekking tot het voornemen de kades langs de vaarten in Bleiswijk te verhogen, hebben geleid tot een stop zetten van het overleg tussen bewoners en Hoogheemraadschap. Het actiecomité, handelend namens ruim 70 woningbezitters die het betreft, heeft een beroep gedaan op de medewerking van de gemeenteraad, niet alleen omdat de gemeente zelf ook financiële en milieuschade schade kan ondervinden, maar ook als belangenbehartiger van de betrokken eigenaren.

Namens Leefbaar 3B diende Kees Heugens tijdens de raadsvergadering een motie in, gericht op pogingen het overleg te herstarten om tot positieve resultaten te kunnen komen. Alleen de VVD fractie bleek niet bereid de motie mede te ondertekenen om, aan het eind van de discussie alsnog overstag te gaan, waardoor de hele raad zich hier achter schaarde en de motie met algemene stemmen werd aangenomen.

Ongetwijfeld zal het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard nu alles doen om de communicatie betreffende de uitvoering van de kadeophogingen met de 70 gedupeerde bewoners in Bleiswijk weer op te pakken op een wijze zoals dat bij het andere waterschap in onze gemeente, het Hoogheemraadschap Delfland, gebruikelijk is.

In de stoel bij Leefbaar 3B.

Judith&Kim BouwknechtOp de braderie van afgelopen zaterdag in Bleiswijk hebben een aantal politieke partijen zich gepresenteerd.
De opmaat naar de gemeente verkiezingen in 2014.
Bij de marktkraam van Leefbaar 3B konden inwoners van Lansingerland plaatsnemen in een aparte stoel, Sinterklaas zit ook vaak in deze stoel.
Gemakkelijk zittend lieten de inwoners zich door leden van Leefbaar 3B interviewen naar hun ideeën over bezuinigen. Een aantal van deze mensen zijn met hun goedkeuring op de foto gezet, zoals moeder Judith en dochter Kim Bouwknecht uit Bleiswijk. Dochter Kim wilde helemaal niet bezuinigen en zou als zij burgemeester van Lansingerland zou zijn, direct een mooi zwembad bouwen in Bleiswijk.

Burgemeester Ewald van Vliet vond het een leuk idee om de inwoner in een stoel te interviewen en heeft toegezegd uit alle gemaakte foto’s en gedane voorstellen over bezuinigingen voor Lansingerland “ geheel naar eigen inzicht” een keuze te maken om één van de gefotografeerde inwoners uit te nodigen voor een lunch met hem op het gemeentehuis, onder een gezellig gesprek over wonen in Lansingerland.
Zo gauw de keuze van de burgemeester bekend is, wie de gelukkige is, zal dat in de Heraut bekend gemaakt worden.
1 Juni was een koude dag, gelukkig is het droog gebleven, maar een zonnetje had alles toch wat aangenamer gemaakt. Leefbaar 3B kijkt ondanks het koude weer terug op een leuke braderie, waarbij goede contacten zijn gelegd met de inwoners.
De twee centrale vragen die Leefbaar 3B zaterdag in de stoel aan de inwoners voorgelegd heeft zijn:
1. Stel u zit in het gemeentebestuur van Lansingerland, welke bezuinigingen zou u dan willen doorvoeren?
2. Waarop mag volgens u niet worden bezuinigd?

Na verwerking van alle antwoorden, zal een verslag hierover op de website www.leefbaar3B.nl geplaatst worden.

 

Braderie Bleiswijk

Braderie Bleiswijk 2 juni 2012

Zaterdag 2 juni was Leefbaar 3B met een kraam present op de braderie in Bleiswijk. Veel bezoekers, veel Leefbaar 3B medewerkers, veel gesprekken met inwoners, informatie met klachten en wensen en heel opvallend, veel positieve opmerkingen aan het adres van fractieleden. Kortom, een succesvolle en bemoedigende dag.

Leefbaar 3B raadslid Wouter Hoppenbrouwer heeft een snelle scan gemaakt van de ingevulde enquêteformulieren. Er zit nog veel werk aan vast om alles volledig uit te werken. Ook maatwerk afspraken liggen in het verschiet dat niet te lang kan wachten.

Bomenverordening Lansingerland 2012 moet meer zekerheid bieden.

In de commissievergadering Ruimte op 11 april j.l. is de Bomenverordening besproken om in de raad van 26 april aangenomen te kunnen worden.

De verordening biedt een goede bescherming voor het waardevolle groen in de gemeente met de mogelijkheid van een herplantplicht. Tevens geeft deze verordening een deregulering voor de inwoners. Op eigen grond van een perceelgrootte tot 200m2 inclusief woning hoeft er geen kapvergunning meer te worden aangevraagd.

De woordvoerder van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs, zou een verruiming naar  350 m2 willen voorstellen waardoor de deregulering nog meer betekenis krijgt. De bomen in de tuinen worden door de inwoner meestal zelf geplant en zullen alleen met een reden worden gekapt door de inwoner, dus voor een kaalslag in tuinen is de fractie van Leefbaar 3B niet bang.

Voor de fractie van Leefbaar 3B is er wel een punt dat beter geborgd moet worden in de verordening en dat betreft  bestuursorganen met een publieke taak zoals waterschappen. Deze kunnen een kapvergunning aanvragen voor bomen op private grond.

Spring naar toolbar