Bouw geluidscherm N209 bij de Kruisweg begonnen

Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) en wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) persten de eerste paal de eerste paal de grond in, waarop het 4 meter hoge geluidscherm tussen de N209 en de woningen aan de Kruisweg wordt gebouwd.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het scherm langs de N209 te krijgen. Voormalig wethouder Henk de Paepe (Leefbaar 3B) is er mee begonnen rond 2011. En toen het vorig jaar dankzij het opjutten van Simon Fortuyn uiteindelijk alles voor elkaar leek te zijn en de schermen gepland werden bij Bergschenhoek en Bleiswijk, bleek De Kruisweg buiten de boot te vallen. Goed overleg tussen de gemeente Lansingerland en de provincie heeft er toe geleid dat nu ook de geluidschermen bij de Kruisweg worden gebouwd. lees meer

Bestemmingsplan Horecacluster bedrijvenpark Prisma vastgesteld

demanmetdehamerDe gemeenteraad van Lansingerland heeft het bestemmingsplan Horecacluster bij de oostelijke entree van het bedrijvenpark Prisma vastgesteld. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat dit bestemming werd vastgesteld. Zo’n 2 jaar geleden is al, in combinatie met het horecabeleid, in de raad gesproken over de horecacluster Prisma, die direct tegenover de woningen van het buurtschap de Kruisweg ligt.

De buurtschap Kruisweg bestaat al honderden jaren. Zo’n 30 jaar geleden zijn bedreigingen voor de Kruisweg voor het eerst ontstaan. De toename van de bevolking en de daarmee gepaard gaande oprukkende bedrijvigheid heeft er toe geleid dat Kruisweg is opgenomen in de Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen in Nederland. Is dat terecht? …..Lees meer

Horecacluster Prisma bedrijvenpark

;-( Mc BurgerDe gemeenteraad van Lansingerland moet 27 november aanstaande een besluit nemen over het bestemmingsplan horecacluster bij de oostelijke entree van het bedrijvenpark Prisma. De geplande horecacluster ligt langs de N209 ter hoogte van het buurtschap Kruisweg.

De discussie of op die plek wel of niet een cluster van een aantal horecavoorzieningen mogelijk moet zijn, loopt al zo’n twee jaar. In januari 2014 heeft de raad de Horecavisie met de naam “Horeca in Lansingerland” vastgesteld. Hierin heeft de raad beleid vastgelegd dat op die bewuste locatie, bij de oostelijke entree van Prima, een clustering van verschillende horecabedrijven mogelijk is. Het uiteindelijke besluit over de horecacluster op die plaats mogelijk te maken moet worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan is vorige week in de commissie Ruimte behandeld en is geagendeerd voor  de raadsvergadering van deze maand op 27 november 2014.

Legitimiteit BVK en overeenkomst BVK met Prisma  lees meer

Horecavisie ingetrokken

De gemeenteraad van Lansingerland heeft met zeer grote meerderheid het initiatief raadsvoorstel van Leefbaar 3B, betreffende het intrekken van de Horecavisie van januari 2013, aangenomen. De burgerparticipatie met de bijbehorende inspraak was in januari 2013 onvoldoende tot z’n recht gekomen. Daardoor was er ook onduidelijkheid over de status van de Horecavisie. De raad ging er vanuit dat het een ontwerp Horecavisie had vastgesteld en niet een definitieve.

Om alle misverstand betreffende de Horecavisie uit de wereld te helpen is de ontwerp Horecavisie afgelopen donderdagavond in de raad ingetrokken. In middels is de burgerparticipatie, door de inspraakmogelijkheden van de betrokkenen te realiseren, in z’n volle breedte op gang gekomen.

In het najaar, na verwerking van de inspraak zal het college een definitieve horecavisie aan de raad voorleggen. Ook wordt dan duidelijk of de horecacluster bij de oostelijke entree van het bedrijvenpark Prisma al dan niet mogelijk is. Het inmiddels op gang gekomen driepartijen overleg van Prisma (projectontwikkelaars), BVK (Bewonersvereniging Kruisweg) en het college heeft de mogelijkheid in zich om tot een goede oplossing te komen voor alle partijen.

Horecavisie

In januari 2013 stelde de raad de Horecavisie Lansingerland onder voorwaarden vast. Afgelopen woensdag was in de raadszaal een bijeenkomst waarin de resultaten van de enquête over de horeca in Lansingerland zijn gepresenteerd. De enquête is door 170 inwoners ingevuld. De verschillende onderdelen kregen een cijfer variërend van 5 tot 6,5. Op zichzelf niet bijzonder hoog, evenals trouwens het aantal ingevulde enquêtes. Duidelijk is wel geworden dat er een tekort is aangegeven van kwalitatief betere horeca en dat er een behoefte is aan grotere diversiteit in het aanbod van de horeca. Welke horecaondernemers springen in dat gat in die markt?

In de horecavisie is één groot hangijzer nog pregnant aanwezig. De horecacluster bij de oostelijke entree van het in ontwikkeling zijnde bedrijvenpark Prisma, net ten noorden van de A12 en vlak naast het buurtschap de Kruisweg. Deze horecacluster heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid van de Kruisweg. De bewoners zijn bang dat zij op zo’n 50 meter van de eerste bebouwing van de Kruisweg dag en nacht grote hinder zullen ondervinden van verkeerlawaai, lawaai van parkerende vrachtauto’s (koelgeneratoren die de hele nacht doordraaien), geuroverlast, etc.

Er is onduidelijkheid over de status van de Horecavisie. Burgerparticipatie over de Horecavisie is tot nu toe onvoldoende tot zijn recht is gekomen. De inspraak van de bewoners van de Kruisweg betreffende de horecacluster bij de oostelijke entree van Prisma heeft niet plaatsgevonden, ondanks het feit dat zij direct betrokkenen zijn. De toegezegde burgerparticipatie hierover is pas net van start gegaan (afgelopen woensdag) en moet zorgvuldig (ook in tijd) kunnen plaatsvinden. Een horecavisie, zonder alle belanghebbenden daarbij te betrekken, is geen volwaardig beleidsdocument. Bij deze Horecavisie is dat het geval, omdat de bewoners en de bewonersvereniging de Kruisweg (BVK) pas sinds afgelopen woensdag bij het inspraakproces zijn betrokken en deze nog niet is afgerond.

Het is klip en klaar dat de Horecavisie van januari 2013 een voorlopige visie is. Gezien het feit dat er onduidelijkheid is over de status van deze beleidsvisie, is het verstandig de Horecavisie in te trekken en in concept mee te geven als basis voor de burgerparticipatie op weg naar de definitieve Horecavisie. Ook moet het voor de belanghebbenden Prisma/horecabedrijven duidelijk zijn dat met name het beleid betreffende de horecacluster in de Horecavisie nog niet is vastgesteld. De enige manier om dat echt duidelijk te maken, is de Horecavisie januari 2013 in te trekken. Hiervoor heeft de fractie van Leefbaar 3B een initiatief raadsvoorstel ingediend en hierover zal de raad van aanstaande donderdag 18 juli 2013 besluiten. Na afronding van de volwaardige inspraak zal de Horecavisie voor vaststelling terugkomen naar de raad.

De fractie van Leefbaar 3B hoopt dat de drie betrokken partijen, de ontwikkelaars van Prisma, de BVK (bewonersvereniging de Kruisweg) en het college om tafel gaan zitten om in een constructief overleg er uit te komen op welke wijze de horeca op het bedrijvenpark Prisma gestalte zal krijgen.

Spring naar toolbar