De toekomst van de Metropoolregio, mensen belangrijker dan stenen

MRDHVrijdagmiddag 7 april was er voor bestuurders van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een minisymposium genaamd “Wij verbinden mensen” ter gelegenheid van het afscheid van de directeur van de Vervoersautoriteit MRDH, Willem Benschop. Wethouder Simon Fortuyn was aanwezig als lid van de bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit en Jan Pieter Blonk als lid van de Adviescommissie Vervoersautoriteit.

Het mini-symposium ging over bestuurlijke en fysieke verbindingen in een metropoolregio. “Wij verbinden mensen” is het motto van de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid, die binnenkort wordt vastgesteld. Verbinden staat ook voor de samenwerking tussen de 23 gemeenten van de MRDH met de andere overheden, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. De sprekers zijn Wim Derksen en Arie Bleijenberg. lees meer

Metropoolregio Rotterdam Den Haag start 1 januari 2015

Het kabinet maakt een einde aan de zogenaamde Wgr-plusregio’s, verplichte samenwerkingsverbanden die direct vanuit het Rijk worden gesubsidieerd.

Vrijwillige samenwerking blijft mogelijk. De belangrijkste taak – verkeer en vervoer – wordt belegd bij de provincie. Dit versterkt, volgens het kabinet, de positie van het middenbestuur. De verkeer- en vervoertaak van de plusregio’s Rotterdam, Haaglanden en Amsterdam gaat, vanwege de complexiteit in de grootstedelijke regio’s, naar twee vervoerregio’s: Amsterdam-Almere en Rotterdam-Den Haag (de Metropoolregio). Lansingerland, maar ook de eerdere 3B-gemeentes zijn al heel lang aangesloten bij de Stadsregio Rotterdam.

Het kabinet nodigt de betrokken gemeenten en provincies uit om de vervoerregio vorm te geven. De grote steden hebben zich bereid verklaard de provincies een betekenisvolle positie te geven in het bestuur van deze regio’s.

Dit staat in het wetsvoorstel tot afschaffing van de plusregio’s dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) mede namens staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het wetsvoorstel worden voorzieningen getroffen voor de wettelijke taken van de plusregio’s. Per taak is gekeken bij welke bestuurslaag deze het beste past. Het overhevelen van de verkeer- en vervoertaken naar de provincies past bij hun taken op ruimtelijk-economisch gebied. De twee vervoerregio’s moeten de bereikbaarheid in de Randstad verbeteren. Naast de pijler Verkeer en vervoer zullen bij de Metropoolregio ook economische aangelegenheden worden ondergebracht. Of ook regionale groen- en recreatie ondergebracht moet worden bij de Metropoolregio is nog onderwerp van gesprek.

Het opheffen van de plusregio’s is opgenomen in het regeerakkoord en past in het streven van het kabinet om bestuurlijke drukte terug te dringen. Afschaffen versterkt de bestuurlijke hoofdstructuur, het bestuurlijk eigenaarschap en de directe democratische legitimatie in het middenbestuur. Het wetsvoorstel is een voortzetting van het wetsvoorstel dat in maart 2012 door het vorige kabinet voor advies aan de Raad van State is voorgelegd. De voorziene datum van inwerkingtreding is 1 januari 2015.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat er komen

De fractie van Leefbaar 3B heeft ingestemd met de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De Metropoolregio is het samengaan van de Stadsregio Rotterdam en het Gewest Haaglanden. De Metropoolregio wordt gevormd door 24 gemeenten. Lansingerland is een van de deelnemende gemeenten. Lansingerland is nu deelnemer in de Stadsregio Rotterdam en is dat al vele jaren. Ook de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk waren voor 2007 al lid van de Stadsregio Rotterdam. In de nieuw te vormen Metropoolregio wonen zo’n 2,2 miljoen inwoners.

De vorm waarin de nieuwe Metropoolregio wordt gegoten is een sterke verbetering ten opzichte van de start van de ontwikkelingen van deze nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. De dominantie van de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag was veel te groot, gelukkig is later gebleken dat zij hun hand daarin hebben overspeeld. Nu ligt er een compacte regeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met als belangrijke pijlers Verkeer&Vervoer en Economie. En wat Leefbaar 3B betreft zou regionaal Groen als klein pijlertje er ook wel bij kunnen.

Voor al het andere gemeentegrensoverschrijdend beleid kunnen wisselende samenwerkingsverbanden aangegaan worden tussen één of meer gemeenten. Die samenwerking vinden wij heel belangrijk en dat besef komt steeds meer op de voorgrond te staan. Het streven van minister Plastrek naar uitsluitend gemeenten met meer dan 100.000 inwoners is ons inziens geen begaanbare weg en zal ook niet leiden tot meer efficiency binnen de verschillende gemeentes. Samenwerking, dat is de formule.

Metropoolregio

Ter voorbereiding op het congres Metropoolregio van 27 maart 2013 is een grote groep raads- en collegeleden van de Metropoolregio (Stadsregio Rotterdam en het gewest Haaglanden) in het gemeentehuis van Lansingerland bijeen geweest om te praten over de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag).

Wat nu voor ligt is een kleine MRDH organisatie waarin de belangrijkste pijlers (95%) Verkeer & Vervoer en Economie zijn. In veel mindere mate (5%) zijn groen en woningbouw een onderdeel van de Metropoolregio. Alle andere zaken blijven behoren tot de verantwoordelijkheden van elke gemeenteraad in de nieuw te vormen Metropoolregio.

De dagelijkse bestuurders van de Metropoolregio hebben goed geluisterd naar de gemeenteraden. De kans dat de Metropoolregio er komt is nu aanzienlijk toegenomen. Er wordt aangestuurd op een start van de Metropoolregio op 1 januari 2014.

Metropoolregio

Het werd donderdagavond over de vorming van de toekomstige Metropoolvorming weer een onnodig lange discussie tijdens de commissie Algemeen Bestuur, waarbij het steeds weer opvalt dat de fracties, die zich tijdens de vele voorbereidende bijeenkomsten nooit lieten zien weer de meeste spreektijd nodig hadden.

Het onderwerp stond mede namens Leefbaar 3B op de agenda omdat het naar het oordeel van de fractie noodzakelijk is om als raad tijdig aan te geven in welke mate wij bij de samenwerking aspecten van overdracht van eigen gemeentelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden willen behouden, dan wel willen overdragen.

Spring naar toolbar