Komt er meer ruimte voor scholen met nog niet aanwezige onderwijsconcepten?

De gemeente Lansingerland werkt aan een nieuwe onderwijsvisie. Hiervoor zijn enquêtes uitgezet onder ouders in het Lansingerlandpanel en via alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Lansingerland.

Uit de enquête kwam onder andere naar voren dat meer variatie in onderwijsconcepten, zoals montessori, vrije school, jenaplan en freinet, gewenst is en dan met name in het basisonderwijs. Al deze onderwijsconcepten nemen afstand van het klassieke onderwijs en richt zich op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind.

Bij iets meer dan één op de zeven schoolkeuzes in het basisonderwijs, waar voor een school in Lansingerland is gekozen, geven ouders aan de genoemde onderwijsconcepten in Lansingerland te missen. De ouders die voor hun kind een school buiten Lansingerland hebben gekozen, deden dit ook vaker vanwege een specifiek onderwijsconcept of een geloofsovertuiging. lees meer

Rapport Rekenkamer – Leefbaar 3B fractievoorzitter is stupéfait

telraam_Raad_LansingerlandNormaliter is het gras voor je voeten weggemaaid als je de laatste bent die een bijdrage mag leveren aan een raadsdebat, nu was daar in het geheel geen sprake van. Ik ben stupéfait, zei Leefbaar 3B onderwijswoordvoerder en tevens fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer. Hoe is het mogelijk dat een ruime meerderheid van de raad niet exact wil weten waarom de gemeente Lansingerland € 2,2 miljoen meer uitgeeft dan de inkomsten die de rijksoverheid stort op de rekening van de gemeente. Nee, de meerderheid van de raad geeft toe dat ze de oorzaak eigenlijk niet weten, maar ook niet willen weten.

Wouter Hoppenbrouwer herhaalde zijn standpunt, dat Leefbaar 3B haar controlerende taak zeer serieus neemt en dat zij wil leren van de fouten en een compleet en sluitend inzicht wil hebben waarom wij jaarlijks tot en met 2019 € 2,2 miljoen meer uitgeven dan de gemeente krijgt uit het gemeentefonds. Helaas, het was spreken tegen dovemansoren. De conclusies in het rapport van de Rekenkamer over de huisvestingskosten van het onderwijs werden door de raad slechts ter kennisneming overgenomen en dat is niet wat Leefbaar 3B en de directeur van de Rekenkamer wilden.

In plaats van dat een nader onderzoek naar het onderwijsuitgaven”lek” komt, verkoos de meerderheid van de raad haar heil te zoeken in het opstellen van een papieren tijger, te weten een “Visienota Onderwijs”. Een nota, waarschijnlijk met veel ambities, die logischerwijs geld gaan kosten. Geld dat de gemeente eenvoudigweg niet heeft. Ook vraagt een nota schrijven om veel ambtelijke capaciteit en dat kost ook geld. Deze capaciteit ziet Leefbaar 3B liever ingezet worden in zaken die er echt om doen waaronder de implementatie van het beleidsplan 3D(de drie decentralisaties).

Leefbaar 3B staat alleen in haar controlerende taak

SAMSUNGLeefbaar 3B staat in de raad alleen in haar controlerende taak om grip te krijgen op de onderwijsuitgaven. Uit de in 2013 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincie Zuid-Holland uitgevoerde begrotingsscan is een grote discrepantie vastgesteld tussen onze gemeentelijke uitgaven en inkomsten via het gemeentefonds (geld dat het Rijk aan de gemeente geeft). Deze constatering was aanleiding voor het maken van een diepere analyse door een extern bureau, BMC. In aanvulling hierop heeft de gemeenteraad de Rekenkamer gevraagd een review te houden over dit externe rapport.

Lees meer

Ook Westpolder 2 school wordt gebouwd

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft, zoals verwacht, namens de fractie ingestemd met de bouw van de Westpolder 2 school. Leefbaar 3B is vanaf dag één voorstander geweest van de komst van een permanente basisschool ten behoeve van vooral het openbaar onderwijs in Berkel en Rodenrijs.

Leefbaar 3B vindt de onderbouwing van het financieel dekkingsplan niet goed. Nu vooruitlopen op een positief resultaat van de jaarrekening 2013 is voorbarig. Ook het succesvol afgeronde aanbesteding voordeel betreffende het leerlingenvervoer is niet vrij van risico’s.

De aangetoonde nut en noodzaak voor de komst van de school en de beloftes aan schoolbesturen, ouders en kinderen heeft bij Leefbaar 3B de balans doen omslaan ten gunste van de WP2 school.

Scholen Westpolder in Berkel en Rodenrijs

Er is grote beroering over de scholen Westpolder 2 (WP2) en Westpolder 3 (WP3) in Berkel en Rodenrijs. De Kleine Kapitein wordt in haar bestaansrecht bedreigd doordat zij niet voldoen aan de wet- en regelgeving omdat de school te klein is en vorig jaar door de onderwijsinspectie de laagste kwalificatie “zwak” heeft gekregen. Het lot van de Kleine Kapitein ligt in handen van het ministerie van Onderwijs en in handen van de Kleine Kapitein zelf. Zij moeten een fusiepartner vinden, gaf Leefbaar 3B woordwoordvoerder Jan Pieter Blonk aan. En dat is gebeurd. “We zijn gered!” staat op de site van de Kleine Kapitein. De Kleine Kapitein gaat een langdurige samenwerking aan met het “5maalO”. Een organisatie voor christelijk primair onderwijs die scholen heeft in Rotterdam en Schiedam.

Het collegevoorstel om de WP2 school (De Kleine Kapitein, BSO en openbare school De Klipper) voorlopig niet te bouwen heeft de onrust onder ouders fors doen toenemen. Het zou ook niet goed zijn als voor het openbaar onderwijs de broodnodige uitbreiding van de Klipper voorlopig niet doorgaat, dat moet coûte que coûte worden voorkomen vindt Leefbaar 3B.

Leefbaar 3B heeft de wethouder voorgesteld met de belanghebbenden nogmaals kijkt wat de beste oplossing is voor alle scholen in de wijk Westpolder. Dat betekent dat opnieuw bezien moet worden welke schoolgebouwen wanneer gebouwd worden en daarbij opnieuw wordt afgewogen welke school in welk gebouw intrekt. In het investeringsoverzicht moeten dan de WP2 WP3 schoolgebouwen nu nog niet gekoppeld worden aan schoolorganisaties. Wethouder Van Dijk heeft dit voorstel overgenomen. De provincie moet betrokken worden in dit overleg over de investering van zowel WP2 als WP3.

Een motie van D66 werd unaniem aangenomen, waarin de raad heeft uitgesproken de realisering van WP2 en WP3 met elkaar verbonden te zien en daarom uitstel geen afstel betekent. Verder wordt in de motie het college opgeroepen op een zo kort mogelijke termijn een voorstel tot realisatie van WP2 aan de raad voor te leggen, waarin ook de dekking van de kapitaallasten is geregeld.

Spring naar toolbar