Extra openstelling publieksbalies gemeentehuis op donderdagavond

Vanaf 6 juni is ook op donderdagavond de publieksbalie van het gemeentehuis open voor de inwoners. Om de inwoners nog vaker de gelegenheid te geven om ’s avonds zaken met de gemeente te regelen, wordt de openstelling uitgebreid. Vanaf 6 juni 2019 kunnen onze inwoners ook op donderdag tot 20.00 uur in het gemeentehuis in Bergschenhoek terecht. De openstelling op de dinsdagen is ook tot 20:00 uur.

Door een extra avondopenstelling wordt de bereikbaarheid en de dienstverlening verbeterd. Het uitbreiden van de openingstijden sluit aan op de ambities uit het coalitieakkoord van Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie en het collegeprogramma.

Voor het regelen van zaken met de gemeente kunnen de inwoners (online of telefonisch) een afspraak maken of langskomen tijdens de vrije inloopmomenten in de Publiekshal. De gemeente moet zo veel mogelijk klaarstaat voor de inwoners op de momenten dat het de inwoners uitkomt.

Kadernota 2013 aangenomen

Afgelopen donderdagavond boog de raad zich over de Kadernota 2013. Hiermee geeft de raad aan het college richting voor het opstellen van de begroting 2014, die in november door de raad moet worden vastgesteld. De woordvoerders voor Leefbaar 3B zijn fractievoorzitter Jan Pieter Blonk en financieel woordvoerder Henk Meester.

Wij wonen in een mooie gemeente met prachtige voorzieningen, goede infrastructuur en er worden nog steeds zo’n 300 woningen per jaar gebouwd. In welke gemeente gebeurt dat nu nog? Dat zijn er niet veel. Maar dat niet alles rozengeur en maneschijn is, weten wij ook allemaal.

In de commissie heeft Leefbaar 3B over deze Kadernota uitgebreid stil gestaan bij de slechte financiële positie waarin onze gemeente verkeert. Dat rechtvaardigt zeker een herhaling in deze raad, maar wij allen weten heel goed hoe de vlag hangt.

Het college moet z’n uiterste best doen om het nog te dekken tekort van € 1,7 miljoen te verkleinen. Dat is een hele moeilijke taak, dat weten wij heel goed. Wij weten dat het college hier uiterst serieus aan werkt, maar het zal bijna onvermijdelijk zijn dat het college bij de begroting met een verhoging van de OZB komt. Wij willen dat eigenlijk niet, maar vinden wel dat we daarover eerlijk moeten zijn naar de inwoners en bedrijven in Lansingerland. Dus dadelijk in het najaar kijken of er structurele dekkingsmiddelen zijn voor het tekort van € 1,7 miljoen. Zijn die er niet, dan is het nodig de OZB te verhogen. Dat besluit moeten we nemen bij vaststelling van de begroting op 7 november.

De “Sense of urgency” moet bij raad, college, directie en ambtelijke organisatie niet voor 100 maar voor 200% tussen de oren komen. Elk dubbeltje omkeren en elke euro kun je maar één keer uitgeven. In die zin moet ook door al die zojuist genoemde geledingen elke investering tegen het licht gehouden worden van het 2 ton amendement van november vorig jaar. Doel is dat voorzichtigheid geboden is met het aangaan van verplichtingen die in de toekomst kosten veroorzaken. De gemeenteraad is daarvoor uiteindelijk verantwoordelijk en dient deze beslissingen weloverwogen te nemen en moet voorzien zijn van deugdelijke onderbouwing. Ik zeg het nog maar even voor de duidelijkheid. Elke euro die we investeren moeten we lenen.

Waar is de reële planning vaststelling Bestemmingsplannen?

Maar liefst zeven bestemmingsplannen stonden op de agenda van de commissie Ruimte van woensdag 12 juni 2013. De vergadering begon al om 18:30 uur en duurde tot in de kleine uurtjes (00:50 uur) van donderdag 13 juni. Met name inwoners en bedrijven in Lansingerland moeten bij wijzigingen van bestemmingsplannen de gelegenheid krijgen ook ten overstaan van de gemeenteraadsleden hun bezwaren neer te leggen. En die insprekers waren er. Maar liefst 22 van de 24 insprekers hebben dat gedaan over de zeven ter besluitvorming voorliggende bestemmingsplannen.

De individuele belangen van die inwoners zijn vaak heel groot en dat is heel begrijpelijk. Het openbaar bestuur komt in deze gevallen heel dicht bij de inwoner en vaak te dicht vindt de inwoner. Voor de raadsleden zijn dit vaak moeilijke kwesties. De raadsleden moeten algemeen belang afwegen tegen individueel belang en dat is vaak lastig, maar die afweging moet wel gemaakt worden.

Van de zeven bestemmingplannen zijn drie bestemmingsplannen als hamerstuk naar de raad van 27 juni 2013 doorgeschoven. Over vier bestemmingsplannen is uitgebreid gediscussieerd en deze worden ook in de komende raadsvergadering als bespreekpunt geagendeerd. Het betreft de bestemmingsplannen:

  • Oostland Berkel – Al of niet legaliseren van caravanstallingen in tuinbouwkassen in het glastuingebied tussen Noordeindseweg en de grens met Pijnacker;
  • Lint Noord in Berkel – Extra bedrijvigheid toestaan langs de Noordeindseweg in Berkel;
  • Hoefweg Noord – Al of niet instemmen met de horecacluster bij de oostelijke toegang tot het bedrijvenpark Prisma;
  • Hoge en Lage Bergse Bos – De bouwmogelijkheden van bewoners en een autobedrijf.

Leefbaar 3B raadslid Hans Dirkzwager heeft, gesteund door bijna alle andere fracties, forse bezwaren geuit dat het voor raadsleden nauwelijks mogelijk is je goed te verdiepen in de materie als er zoveel bestemmingsplannen tegelijk op het bordje komen. Hij vindt de inspraaktijd van drie minuten tegenover gewoonlijk vijf minuten een te grote beperking voor de inwoners. Een reële planning van raadsvoorstellen is een must, gaf Hans Dirkzwager tot slot aan. De voorzitter van de commissie Ruimte heeft geantwoord dat hij dit al heeft besproken met de griffier. De griffier zal dit in het driehoeksoverleg (Griffier – Burgemeester – Gemeentesecretaris) bespreken. Een goede planning door het hele jaar is noodzakelijk en moet beginnen bij de ambtelijke organisatie, dus de bal ligt wat dat betreft nu bij de gemeentesecretaris.

Kwaliteit

De gemeentepagina van de Heraut meldde dat de agendapunten over het snippergroen en over het doelmatigheidsonderzoek bouwleges in de commissie Algemeen Bestuur door het CDA opgevoerd waren. Henk Meester van Leefbaar 3B was echter degene die beide agendapunten had opgevoerd om nog eens de aandacht van raad en college te vestigen op de wenselijke verbetering van de kwaliteit. De onjuiste aankondiging mag als een tamelijk onschuldig voorbeeld gelden bij de stelling dat de kwaliteit van het gemeentelijk handelen meer aandacht nodig heeft. Volgens Leefbaar 3B had de organisatie veel kritischer om moeten gaan met de rapporten die door externe partijen opgeleverd waren. Beide rapporten krijgen nog een vervolg.

Boosheid per twitter

Het raadsbesluit was nog niet genomen of de twitterberichten vlogen over een weer. Van raadsleden via de directeur van de plaatselijke Welzijnsstichting tot een door de fractie van Leefbaar 3B wegens onvoldoende functioneren weggezonden wethouder kwamen de afkeuringen: wat een stom raadsbesluit, wat een schade voor het vrijwilligerswerk en waar moet het geld dat het besluit vergde vandaan komen. Reacties die de plank mis slaan en de werkelijkheid geweld aandoen, zoals de VVD vraag hoe dit besluit zou moeten worden gefinancierd. Het gaat om welgeteld 1.500 euro, nog geen 0,01% van de gemeentelijke begroting, een wel erg ver gezocht argument. Een tweet van de fractievoorzitter van de VVD dat Leefbaar 3B de professionaliteit van het VIP in twijfel trekt, is niet conform de waarheid en daarmee ongepast.

Waar het in werkelijkheid om gaat is dat we in de gemeente een vrijwilligersinformatiepunt (VIP) hebben gekregen voor de werving van vrijwilligers en zich alleen daarmee bezig houdend. En dat dit, naar de mening van de fracties van Leefbaar 3B en CDA daarmee niets van doen heeft met de steun die sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en ideële organisaties als Rode Kruis, Zonnebloem, Hospice en Amnesty tot dusverre kregen bij het deelnemen aan de plaatselijke braderieën en jaarmarkten, die tegelijkertijd door het college van B&W werd afgeschaft. Niet het werven van vrijwilligers, maar het promoten van hun vereniging of organisatie is het doel van de aanwezigheid op braderieën en jaarmarkten.

Leefbaar 3B en CDA stelden hierover vragen waarvan de antwoorden door Kees Heugens tijdens de behandeling van het door de beide fracties ingediende voorstel om dit te herstellen werden betiteld als “wel een reactie maar geen antwoord”. Het initiatiefvoorstel van Leefbaar 3B en CDA om dit alsnog te bewerkstelligen kreeg ook de steun van de ChristenUnie, GroenLinks en Partij tot Behoud Huis de Haas. Het initiatiefraadsvoorstel is aangenomen en werd de aanleiding van al het getwitter.

Spring naar toolbar