Belastingen

Gem_belastingDe meeste belastingen stijgen met het inflatiepercentage, behalve de OZB en de rioolheffing. De laatste stijgt in de periode tussen 2009 en 2019 extra met 2,87% extra omdat de raad destijds voor een geleidelijke ingroei heeft gekozen. Het OZB-tarief stijgt nominaal met 19%, wat door de daling van de huizenprijzen neerkomt op gemiddeld 14% verhoging van de te betalen belasting. Vermoedelijk gaat de reinigingsheffing met 7,5% omlaag doordat er per 1 juli 2015 een nieuw contract ingaat dat op jaarbasis 15% verlaging geeft. De fractie van Leefbaar 3B woordvoerder financiën Henk Meester heeft erop aangedrongen dat wanneer de artikel 12 dreiging weg is en de financiën er beter voorstaan, dat dan gestreefd wordt om weer op of onder het gemiddelde van de Nederlandse gemeenten te gaan zitten met de OZB.

Gemeentelijke belastingtarieven

In de raadsvergadering van 19 december zijn de belasting- en legestarieven voor 2014 vastgesteld. Een en ander was conform het dekkingsplan dat onderdeel vormde van de begroting 2014. De OZB stijgt gemiddeld met 9,5%, waarvan 2% voor compensatie van de inflatie en 7,5% verhoging. De kop van het bericht deze week in de Heraut: “OZB stijgt in 2014 met 17 procent” is niet juist. Waarschijnlijk komt dat door de ingewikkelde manier waarop het tarief berekend wordt. In de tekst van het artikel stond het wel goed.

De wethouder Financiën bevestigde op een vraag van de woordvoerder Henk Meester van Leefbaar 3B dat het horen op bezwaarschrift ook mogelijk is het gemeentehuis van Lansingerland. Ook werd bekend dat de Waarderingskamer aan SVHW een hogere kwalificatie voor de WOZ-taxaties had toegekend, namelijk “naar behoren” wat de op een na hoogste kwalificatie is.

Er ontstond nog discussie over de hondenbelasting; moet er relatie zijn met de kosten die honden voor de gemeente veroorzaken? Maar de raad sloot zich aan bij het standpunt van de Hoge Raad en de al eeuwen bestaande praktijk dat de hondenbelasting een algemene belasting en geen doelbelasting is.

Kadernota 2013 aangenomen

Afgelopen donderdagavond boog de raad zich over de Kadernota 2013. Hiermee geeft de raad aan het college richting voor het opstellen van de begroting 2014, die in november door de raad moet worden vastgesteld. De woordvoerders voor Leefbaar 3B zijn fractievoorzitter Jan Pieter Blonk en financieel woordvoerder Henk Meester.

Wij wonen in een mooie gemeente met prachtige voorzieningen, goede infrastructuur en er worden nog steeds zo’n 300 woningen per jaar gebouwd. In welke gemeente gebeurt dat nu nog? Dat zijn er niet veel. Maar dat niet alles rozengeur en maneschijn is, weten wij ook allemaal.

In de commissie heeft Leefbaar 3B over deze Kadernota uitgebreid stil gestaan bij de slechte financiële positie waarin onze gemeente verkeert. Dat rechtvaardigt zeker een herhaling in deze raad, maar wij allen weten heel goed hoe de vlag hangt.

Het college moet z’n uiterste best doen om het nog te dekken tekort van € 1,7 miljoen te verkleinen. Dat is een hele moeilijke taak, dat weten wij heel goed. Wij weten dat het college hier uiterst serieus aan werkt, maar het zal bijna onvermijdelijk zijn dat het college bij de begroting met een verhoging van de OZB komt. Wij willen dat eigenlijk niet, maar vinden wel dat we daarover eerlijk moeten zijn naar de inwoners en bedrijven in Lansingerland. Dus dadelijk in het najaar kijken of er structurele dekkingsmiddelen zijn voor het tekort van € 1,7 miljoen. Zijn die er niet, dan is het nodig de OZB te verhogen. Dat besluit moeten we nemen bij vaststelling van de begroting op 7 november.

De “Sense of urgency” moet bij raad, college, directie en ambtelijke organisatie niet voor 100 maar voor 200% tussen de oren komen. Elk dubbeltje omkeren en elke euro kun je maar één keer uitgeven. In die zin moet ook door al die zojuist genoemde geledingen elke investering tegen het licht gehouden worden van het 2 ton amendement van november vorig jaar. Doel is dat voorzichtigheid geboden is met het aangaan van verplichtingen die in de toekomst kosten veroorzaken. De gemeenteraad is daarvoor uiteindelijk verantwoordelijk en dient deze beslissingen weloverwogen te nemen en moet voorzien zijn van deugdelijke onderbouwing. Ik zeg het nog maar even voor de duidelijkheid. Elke euro die we investeren moeten we lenen.

Kadernota 2013

“Beste raadsleden, beste collegeleden, u en wij proberen allen het beste voor onze gemeente Lansingerland te doen, maar de bottomline is dat het eigenlijk financieel heel erg slecht gaat met Lansingerland.” Zo opende Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk het debat over de Kadernota 2013.

De Kadernota, normaal gesproken een van vooruit kijken binnen welke kaders wij nieuw beleid kunnen presenteren. De huidige kaders hebben in het geheel geen relatie met nieuw beleid. Het credo is: Verlies nemen, snijden in voorzieningen, verminderen onderhoud openbare ruimte en lasten verzwaren voor onze inwoners en bedrijven. De Kadernota is verworden tot een Pecunianota.

De keiharde werkelijkheid is, dat jarenlang meer uitgegeven is dan er binnen komt. Oorzaken te over. De alsmaar verslechterende financieel-economische omstandigheden in Europa en ook in Nederland spelen ons in Lansingerland behoorlijk parten. De nieuwbouw van huizen en bedrijfsgebouwen zijn tot een enorm laag niveau gedaald en dat slaat keihard onze geplande ontwikkelingen in diggelen. We betalen ons blauw aan rente en er komt voorlopig niets voor terug.

Succesvolle Leefbaar 3B infoavond over WOZ en OZB

Dinsdagavond 26 maart waren ruim 40 inwoners aanwezig bij de door Leefbaar 3B georganiseerde informatieavond over de WOZ en OZB. De avond is geopend door de voorzitter van Leefbaar 3B, Cheryta Buijs. Verder zijn drie presentaties gegeven door Ivo Lechner van de Waarderingskamer (landelijke toezichthouder WOZ), Robert Verkuijlen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de lokale NVM makelaar Rob van Dullink.

Na de presentaties konden tijdens de paneldiscussie, die geleid is door Leefbaar 3B raadslid Wouter Hoppenbrouwer, de aanwezige inwoners vragen stellen en daar is heel veel gebruik van gemaakt.

Er is veel onduidelijkheid ten aanzien van de berekening van de WOZ-taxatiewaarde van de woning. WOZ is de afkorting van Waardering Onroerende Zaken. Aan de hand van de WOZ-waarde bepaalt de gemeente de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Jaarlijks stelt de gemeente de WOZ-waarde vast en die is vermeld in de brief die elk huishouden onlangs in maart heeft ontvangen. In deze brief staan alle gemeentelijke belastingen en heffingen die dit jaar moeten worden betaald.

Ivo Lechner van de Waarderingskamer gaf aan dat er acht rekenmodellen zijn om de WOZ vast te stellen. Welk rekenmodel in Lansingerland wordt gebruikt is onduidelijk. Mogelijk wordt een ingewikkelder model gebruikt dan inhoud × € + oppervlakte × €. Maar als dit eenvoudige model wordt gebruikt, moet ook bekend zijn welke eurobedragen worden gebruikt en dat is onbekend. Leefbaar 3B raadslid Henk Meester heeft hierover namens de fractie inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Uiterlijk over een maand zal hij antwoord krijgen.

De totstandkoming van de WOZ-waarde moet zodanig worden opgeschreven dat inwoners het ook kunnen snappen

Spring naar toolbar