Bestemmingsplan Horecacluster bedrijvenpark Prisma vastgesteld

demanmetdehamerDe gemeenteraad van Lansingerland heeft het bestemmingsplan Horecacluster bij de oostelijke entree van het bedrijvenpark Prisma vastgesteld. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat dit bestemming werd vastgesteld. Zo’n 2 jaar geleden is al, in combinatie met het horecabeleid, in de raad gesproken over de horecacluster Prisma, die direct tegenover de woningen van het buurtschap de Kruisweg ligt.

De buurtschap Kruisweg bestaat al honderden jaren. Zo’n 30 jaar geleden zijn bedreigingen voor de Kruisweg voor het eerst ontstaan. De toename van de bevolking en de daarmee gepaard gaande oprukkende bedrijvigheid heeft er toe geleid dat Kruisweg is opgenomen in de Rode Lijst van Bedreigde Plaatsen in Nederland. Is dat terecht? …..Lees meer

Horecacluster Prisma bedrijvenpark

;-( Mc BurgerDe gemeenteraad van Lansingerland moet 27 november aanstaande een besluit nemen over het bestemmingsplan horecacluster bij de oostelijke entree van het bedrijvenpark Prisma. De geplande horecacluster ligt langs de N209 ter hoogte van het buurtschap Kruisweg.

De discussie of op die plek wel of niet een cluster van een aantal horecavoorzieningen mogelijk moet zijn, loopt al zo’n twee jaar. In januari 2014 heeft de raad de Horecavisie met de naam “Horeca in Lansingerland” vastgesteld. Hierin heeft de raad beleid vastgelegd dat op die bewuste locatie, bij de oostelijke entree van Prima, een clustering van verschillende horecabedrijven mogelijk is. Het uiteindelijke besluit over de horecacluster op die plaats mogelijk te maken moet worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan is vorige week in de commissie Ruimte behandeld en is geagendeerd voor  de raadsvergadering van deze maand op 27 november 2014.

Legitimiteit BVK en overeenkomst BVK met Prisma  lees meer

Horecavisie Lansingerland

Er ligt een goede horecavisie voor de gemeente Lansingerland klaar om in de raadsvergadering van 29 januari te behandelen. De burgerparticipatie heeft plaats gevonden. De horecavisie is in samenspraak met het bedrijfsleven en de belangenorganisaties opgesteld. Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk geeft aan dat het is belangrijk dat er goede en gevarieerde horeca aanwezig is in Lansingerland. Deze nota “Horeca in Lansingerland” geeft de mogelijkheden dat te kunnen bereiken.

Het heikele punt vorig jaar was de horecacluster bij de oostelijke entreekavel op het bedrijvenpark Prisma, dat ten noorden van de A12 en tussen de buurtschap Kruisweg en Zoetermeer ligt. Hierover is veel overleg geweest tussen de gemeente, de bewonersvereniging Kruisweg (BVK) en de ontwikkelaars van Prisma en ze zijn er uit gekomen. Prisma en BVK zijn van mening dat de nota vastgesteld kan worden en daar waar mogelijk maatregelen getroffen dienen te worden om overlast van bewoners van de Kruisweg te beperken. Dit is nu ook beschreven in de nota “Horeca in Lansingerland”.

Door de BVK en de ontwikkelaars van Prisma is convenant gesloten, waarin onderlinge afspraken voor nu en in de toekomst zijn gemaakt om de leefbaarheid van de Kruisweg te waarborgen. Daarnaast is het ook van belang dat de Provincie als wegbeheerder van de N209 zijn verantwoordelijkheid neemt om voor voldoende geluidafscherming te zorgen tussen de N209 en de Kruisweg. Zaak is wel dat iedereen z’n afspraken moet nakomen, anders komt de horecacluster bij de oostelijke entree van Prisma in een heel ander daglicht te staan en zal het later dit jaar, bij de vaststelling van het bestemmingsplan de mogelijkheid van horeca in de cluster wel eens kunnen worden geschrapt. Maar dat het zover zal komen, ziet het nu niet naar uit.

Een compliment aan de BVK en de projectontwikkelaars Prisma is zeer op z’n plaats omdat zij er in zijn geslaagd tot een oplossing te komen ten aanzien van de horecacluster bij oostelijke entree van Prisma, vlak bij de Kruisweg.

Rapport Rekenkamer: Grondige problemen

De fractie van Leefbaar 3B houdt van scherp en kritisch kijken op het handelen van raad, college en ambtelijke organisatie. Dat zal zeker de raad ten goede komen. In die zin is de fractie van Leefbaar 3B blij met de rapporten van de Rekenkamer. Het zijn leerpunten voor de raad. En dat is ook het doel van hetgeen elke Rekenkamer voor ogen moet hebben. De tekorten op de grondexploitaties zijn in het rapport “Grondige problemen” door de Rekenkamer onderzocht.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk vindt dat de genoemde aanbevelingen in het rapport, van de door de raad aangestelde Rekenkamer, moeten worden overgenomen. Slechts kennisnemen van de aanbevelingen en de reactie daarop van het college doet ons inziens geen recht aan de belangrijkheid van het rapport. Namens het college gaf Ewald van Vliet aan dat het college de raad voor 31 oktober zal adviseren welke aanbevelingen over te nemen en welke voor kennisgeving aan te nemen, dat laatste betekent niet doen wat aanbevolen wordt. De fractie zal dat afwachten en dat tijdens de raad beoordelen.

Heeft het on-hold houden van gronden in relatie met Bleizo feitelijk geld gekost? Eenvoudiger gezegd. Zijn er investeerders/kopers die on-hold grond wilden kopen, verloren gegaan voor Prisma/Hoefweg. De Rekenkamer veronderstelt van ja, terwijl het college aangeeft dat kopers die zich gemeld hebben elders in het gebied Prisma/Hoefweg een plek hebben gevonden.

De Rekenkamer adviseert om bij langdurige, grote en complexe grondexploitaties, regelmatig een kwantitatief goede marktverkenning te doen, om de grondexploitatie zo realistisch mogelijk te houden. De directeur van de Rekenkamer, Paul Hofstra gaf aan dat zo’n marktonderzoek minimaal twee keer per jaar moet gebeuren.

De raad moet zich afvragen of in dezelfde omstandigheden als toen, nu dezelfde beslissing genomen zou worden betreffende Bleizo. Leefbaar 3B is geneigd te zeggen, ja. Maar met de omstandigheden en kennis van nu, zouden we het toen niet gedaan hebben. Dat is wel helder.

Dat de raad z’n eigen invloed beter moet aanwenden, moet de raad zich ter harte nemen. Na de verkiezingen moet bij de bemensing van de Gemeenschappelijke Regelingen in principe uitgegaan worden, dat in het DB collegeleden zitting hebben en in het AB raadsleden. Nu staat een en ander nogal op afstand doordat bij Gemeenschappelijke Regelingen geen of nauwelijks raadleden zitting hebben in het AB.

De directeur van de Rekenkamer gaf aan niet helemaal gelukkig te zijn hoe dit rapport is de pers is besproken. Daarom heeft de fractievoorzitter van Leefbaar 3B de directeur geadviseerd in het vervolg meer aandacht te geven aan het kiezen van de kop van zijn eigen persbericht.

Horecavisie ingetrokken

De gemeenteraad van Lansingerland heeft met zeer grote meerderheid het initiatief raadsvoorstel van Leefbaar 3B, betreffende het intrekken van de Horecavisie van januari 2013, aangenomen. De burgerparticipatie met de bijbehorende inspraak was in januari 2013 onvoldoende tot z’n recht gekomen. Daardoor was er ook onduidelijkheid over de status van de Horecavisie. De raad ging er vanuit dat het een ontwerp Horecavisie had vastgesteld en niet een definitieve.

Om alle misverstand betreffende de Horecavisie uit de wereld te helpen is de ontwerp Horecavisie afgelopen donderdagavond in de raad ingetrokken. In middels is de burgerparticipatie, door de inspraakmogelijkheden van de betrokkenen te realiseren, in z’n volle breedte op gang gekomen.

In het najaar, na verwerking van de inspraak zal het college een definitieve horecavisie aan de raad voorleggen. Ook wordt dan duidelijk of de horecacluster bij de oostelijke entree van het bedrijvenpark Prisma al dan niet mogelijk is. Het inmiddels op gang gekomen driepartijen overleg van Prisma (projectontwikkelaars), BVK (Bewonersvereniging Kruisweg) en het college heeft de mogelijkheid in zich om tot een goede oplossing te komen voor alle partijen.

Spring naar toolbar