Is de binnensport en het sociaal cultureel werk nog betaalbaar?

Cultuur_Nee-MisschienTijdens de bespreking van het rekenkamer rapport “Vitaliteit in de sport” opende woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer zijn woordvoering met de oneliner dat het rapport hem deed denken aan de kip die over de kippensoep vloog. Immers, het rapport komt niet echt tot de kern van de zaak en is onvoldoende representatief (slechts tien verenigingen) en kent ook een aantal aannames.

Wouter Hoppenbrouwer stelde dat je de nota op twee manieren kan lezen. Met een positieve bril op kan je vast stellen dat de verenigingen – overall – voldoende veerkracht hebben gehad om de tariefsverhogingen op te vangen. Minder huren, contributie verhogen en het verlagen van de eigen kosten. Chapeau! Ook het gebrek aan animo van verenigingen om medewerking te verlenen aan het rapport zou de indruk kunnen geven, dat men tevreden is. Verder is het een positieve vermelding waard dat de destijds (in 2010) door vertegenwoordigers van de buitensport gevreesde gettovorming is uitgebleven. lees meer

Sportnota Lansingerland vastgesteld

Er is de laatste maanden constructief overleg gevoerd tussen de koepel van buitensportverenigingen, de Verenigde Lansingerlanders (VLL) en wethouder Braak. Er is een gebruikersovereenkomst met bijbehorende voorwaarden tot stand gekomen, waarin zowel de belangen van gemeente als die van buitensportverenigingen zijn opgesteld. Ook is met de sportverenigingen overeengekomen dat de huren jaarlijks worden verhoogd met de CPI (consumentenprijsindex) + 3%.

Recent is er een uitspraak van de rechter dat de doorgevoerde huurverhoging per 2013 bij de Bleiswijkse voetbalvereniging Soccerboys wettelijk niet is toegestaan. Dat komt omdat Soccerboys een huurcontract heeft vanuit 1982 waarin staat dat de huur jaarlijks slechts verhoogd mag worden met de consumentenprijsindex. Ook korfbalvereniging de Weidevogels heeft zo’n contract. Hebben andere verenigingen in Lansingerland op dit moment een dergelijk contract heeft Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk gevraagd. Nee, heeft sportwethouder Braak laten weten. De wethouder gaf ook aan dat de uitspraak van de rechter geen invloed heeft op de huurtarieven van andere verenigingen. Wel blijft de wethouder in gesprek met de VLL over de basis van de huurtarieven.

Amendement Leefbaar 3B over horecaverordening raadsbreed aangenomen

De raad moet een horecaverordening vaststellen en wil daarin graag vastleggen hoe het alcoholgebruik bij jongeren beperkt en teruggedrongen kan worden. Leefbaar 3B wil ook graag de overlast door alcohol in de openbare ruimte beperken. Als het kan wil Leefbaar 3B dat alles met zo min mogelijk regelgeving en met regelgeving die gericht handhaven van overlast mogelijk maakt. Het is daarbij niet de bedoeling dat paracommerciële instellingen (sportclubs) met hun kantine gaan concurreren met de reguliere horeca, dus daar moet ook regelgeving voor komen. En over dat laatste item gaat het amendement (wijzigingsvoorstel) dat Leefbaar 3B raadslid Marjolein Gielis heeft ingediend. Want wat we vooral NIET willen is betutteling, gaf zij aan. Het vaststellen van beperkte schenktijden voor deze paracommerciële instellingen schiet naar de mening van Leefbaar 3B zijn doel voorbij en duidt op betutteling die de uitvoering van regelgeving uitsluitend bemoeilijkt. Natuurlijk mogen sportkantines vanaf 1 januari 2014 geen alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar. En natuurlijk heeft een sportclub zijn eigen verantwoording. Maar als een gezellige senior na een potje tennis met zijn maatjes op een doordeweekse dag om 16.00 uur een biertje wil drinken dan moet dat kunnen. Dus heeft Leefbaar 3B daarvoor een wijzigingsvoorstel ingediend, dat raadsbreed is aangenomen, waardoor sportverenigingen niet onnodig beperkt worden.

Voor Leefbaar 3B is het duidelijk: Het verstrekken van alcohol blijft een eigen verantwoording en we doen een nadrukkelijk beroep op de verenigingen om hier sportief en verantwoord mee om te gaan.

Nut en noodzaak inzake renovatie tennisbanen onduidelijk

In de commissie Samenleving van 11 juni is stil gestaan bij het beschikbaar stellen van een krediet van € 298.468 voor de renovatie van de tennisvelden van Triomf in Bergschenhoek en € 193.735 voor de renovatie van de tennisvelden TOGB tennis.

Tot grote verbazing van Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer was het voor de overige partijen in de raad een hamerstuk. De verbazing is tweeledig. Gelet op de financiële positie van de gemeente is Leefbaar 3B van mening dat de gemeente moet stoppen om verder schulden te maken. Immers, er moet ook voor deze uitgaven bijna een half miljoen euro geleend worden, waardoor de schulden weer verder oplopen. CDA en vooral VVD onderschrijven deze visie. Op het moment dat zij woorden in daden kunnen omzetten, beginnen de knieën te knikken en kan het geld gewoon zonder pardon worden uitgegeven. Het maken van schulden is voor Leefbaar 3B wel aanvaardbaar als het voortvloeit uit een wettelijke verplichting of uit aantoonbare nut en noodzaak.

De renovatie van de tennisbanen van Triomf worden onderbouwd door een extern bureau. Over de banen van TOGB is – bij de behandeling van het voorstel in de commissie Samenleving – niets voorhanden. Zonder enig bewijs van nut en noodzaak zijn de collega raadsleden bereid de schulden op te laten lopen. Wouter Hoppenbrouwer was erg verontwaardigd dat het geld zonder serieuze bewijslast werd uitgegeven. Hoezo, de raad neemt de financiële positie van de gemeente serieus?

Wethouder Ruud Braak zegde het onderhoudsrapport toe en was er van overtuigd dat de gevraagde nut en noodzaak zou blijken, waardoor ook de renovatie van de TOGB tennisvelden een feit zou worden. Wordt vervolgd.

Onafhankelijk denktank over sportvisie goed ontvangen.

In een twee uur durende opiniërende debat is stil gestaan bij de concept sportnota. Het financieel zware weer is een dominante stoorzender in de uiteindelijke vaststelling van het sportbeleid.  De inhoud van beleid is ondergeschikt aan de financiële noodzaak .
Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer benadrukte dat dit verre van gelukkig is omdat de belangen van de sport onvoldoende tot zijn recht komen.
De woordvoerder daagde het college uit nogmaals stil te staan bij de gemeentelijke verantwoordelijkheid inzake sportstimulering. Is het – in aanvulling met wat er op diverse niveaus al voorhanden – nog nodig gelden beschikbaar te stellen ter bestrijding van overgewicht,  sport stimulering van 13-16 jarigen e.d. 
Wouter Hoppenbrouwer riep op te komen tot een onafhankelijke denktank  uit de samenleving, dat een inhoudelijke integrale visie voorbereid waarin zij de opdracht krijgen aan te geven wat de minimale basis sportvoorziening zou moeten zijn, waar een gemeente verantwoordelijk voor zou kunnen zijn.

Spring naar toolbar