Dialoog verkleint kloof tussen overheid en inwoners

Leefbaar3B_DialoogIn de afgelopen week hebben dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden in zowel Berkel en Rodenrijs als in Bergschenhoek en Bleiswijk die inhoud geven aan het gebruik maken van talenten en kennis van inwoners. Immers, de overheid heeft niet alle wijsheid in pacht.

In elk van de drie kernen van Lansingerland begon de avond met een welkom van Leefbaar 3B wethouder Simon Fortuyn. Direct daarna hebben alle aanwezigen zich voorgesteld. Op de drie avonden waren tussen de 40 en 50 aanwezigen, waarvan gemiddeld zo’n 30 inwoners. De burgemeester, alle wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren waren ook op de drie avonden present.

Lees meer

Vaststelling bestemmingsplan “De Tuinen-Oost, fase Zwanenbloem 2” Bleiswijk

Tuinen_Oost-Leefbaar3b-ErwichTijdens de behandeling in de raad van 26 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Tuinen-Oost, fase C2 vastgesteld. Het betreft het appartementengebouw Zwanenbloem 2. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich stelde vast dat er juridisch geen speld tussen te krijgen was en de inwoners formeel twee keer de gelegenheid hebben gehad om te reageren.

Ondanks de formele kant van de zaak vond Raadslid Leon Erwich dat de gemeente qua communicatie wel een stapje extra had mogen zetten en niet te volstaan met het uitsluitend plaatsen van bekendmakingen in de lokale media en de Staatscourant. Hij pleitte voor een proactieve informatie naar potentiële kopers via onder andere makelaars, kopers met een koopcontract  en bewoners. Leefbaar 3B vindt dit een wenselijk aanvulling op de gemeentelijke dienstverlening.

Desgevraagd zegde de wethouder toe om in het vervolg bij wijzigingen in een beeldkwaliteitsplan en/of bestemmingsplan de omringende en toekomstige bewoners schriftelijk op de hoogte te brengen.

Integraal wijkgericht werken

wijkgericht_werken_Leefbaar3BIn de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur heeft  Jan van der Laan het standpunt van Leefbaar 3B betreffende het wijkgericht werken verwoord.

Met integraal wijkgericht werken wil Leefbaar 3B de leefbaarheid in de wijken op peil houden en/of verbeteren. Samenhang op het terrein van sociaal, fysiek en veiligheid zijn daarbij belangrijke aspecten. Een integrale samenwerkingsaanpak en samenhang in de aanpak van de gemeente, professionele partners en wijkbewoners/organisaties, met als resultaat het verbeteren en op peil houden van de kwaliteit van sociale en fysieke woon- en leefomgeving.

Inwoners direct betrekken bij de inrichting en onderhoud van de leefomgeving is één ding. Inwoners direct betrekken bij de leefbaarheid van hun wijk is een ander ding. Daarnaast is het de bedoeling dat in wijken/buurten basisstructuren ontstaan waarin maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar worden en signalen en initiatieven op tafel komen. Bewoners, ondernemers, partners en de gemeente nemen via deze structuur elk hun verantwoordelijkheid voor een leefbare, schone en veilige wijk/buurt. lees meer

Stop met verdeeldheid zaaien over verkeerscirculatieplan Berkel Noord

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer is zeer teleurgesteld in de opstelling van zowel de PvdA als in het bijzonder van de VVD. Begin augustus nemen zij de stelling in dat het college niet voldoet aan haar informatieverplichting aan de gemeenteraad om haar besluit over het verkeercirculatieplan Berkel Noord openbaar te maken. Onzin, het openbaar maken van deze beslissing staat en stond totaal niet ter discussie. Het college heeft echter gemeend, vanuit zorgvuldigheid, de openbaarheid op te schorten totdat iedereen terug is van de zomervakantie. Hierdoor wordt iedereen op hetzelfde moment geïnformeerd en krijgen de vele belangenvertegenwoordigers op hetzelfde moment gelegenheid om voor hun belangen op te komen.

Het artikel in het Algemeen Dagblad van 14 augustus 2014 gooit nog eens extra olie op het vuur door onwaarheden aan het papier toe te vertrouwen. Zo zou het “wegenplan” meer dan een jaar geleden zijn vastgesteld. Kletspraat. Naar aanleiding van allerlei onderzoeken en heroverwegingen heeft het college op 22 juli 2014 een voorstel vastgesteld dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Nu is het aan de gemeenteraad en haar inwoners om alle belangen af te wegen en wat goed is voor Lansingerland in casu wat het beste is voor de dorpskern Berkel.

Uitspraken van VVD fractievoorzitter Leon van Noort dat het college botweg weigert de raad en de inwoners te informeren, lijkt op doelbewust verdeeldheid zaaien in de Lansingerlandse politiek en haar samenleving. Een partij, die in mei 2014 als beoogd niet-coalitiepartij weigerde mee te denken over het coalitie akkoord, omdat het debat in de raad moest plaatsvinden, toont u een heel ander gezicht. Als VVD fractievoorzitter zoekt hij de media op om het debat nu wel buiten de gemeenteraad te voeren.

Leefbaar 3B vreest door recente ophef in de media de discussie over de verkeerde zaken gaat en er een niet-constructieve sfeer wordt gecreëerd. De discussie moet eerst gaan over wat willen wij met de dorpskern Berkel. Willen wij een dorpskern die gescheiden wordt door een verkeersader of willen wij een dorpskern waar wandelen en uitbreiding van terrassen centraal staan. Dat is een keuze. Die cruciale keuze is bepalend voor de uiteindelijke keuzes rondom de verkeersstromen in en rondom Berkel.

Leefbaar 3B is voorstander van een levendige en bruisende dorpskern en laat zich 4 september graag door het college informeren over de af- en overwegingen die zij hebben gemaakt. Wouter Hoppenbrouwer roept de collega politieke partijen op om samen de voorstellen van het college te beoordelen op inhoud en niet op emotie en op wij-zij gedrag. Daar is Lansingerland en haar dorpskern Berkel niet mee gediend.

Afsluitingen bij Herenstraat en in Noordeindseweg – Paal in Herenstraat blijft aanwezig

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sinds eind februari 2013 is er veel te doen over de afsluiting van de Noordeindseweg zoals in 2008 vastgesteld in het mobiliteitsplan van de gemeente Lansingerland. In 2008 hebben alleen de fracties van Leefbaar 3B en Partij tot behoud Huis de Haas tegen dit voorstel gestemd, vanwege de te verwachten verkeersoverlast, zowel voor bewoners van de Sterrenweg als de toekomstige bewoners van Naardermeerstraat en de Markermeerstraat.

Eerlijk is eerlijk, vele inwoners doen nu vermoeden dat het een speeltje van de politiek is. Uiteraard is dat onjuist. De argumenten om de Noordeindseweg af te sluiten hadden betrekking op het autoluw maken van het centrum (geen verkeersader, waardoor centrum wordt opgesplitst), veiligheid voor fietsers en de dijk waarop Noordeindseweg ligt, kon op termijn e verkeersintensiteit niet aan. De huidige ontstane situatie zoals voorspeld, is helaas uitgekomen. Leefbaar 3B had liever geen gelijk gekregen.

Leefbaar 3B is voorstander van heropening van de Noordeindseweg. Wij realiseren ons daarbij dat een andere groep inwoners zich benadeeld zal voelen. Dit bleek gisteren al bij het flyeren, dat iemand ons wees op waardedaling van zijn huis. Maar in de afweging persoonlijk versus algemeen belang prevaleert het algemeen belang.

Een andere uitvoering van het mobiliteitsplan betreft het plaatsen van een paaltje in de Herenstraat. Het plaatsen van dit paaltje heeft als doel de Herenstraat verkeersluw te maken. Tijdens het lijsttrekkersdebat van 24 februari bij Ondernemend 3B maakte dit onderwerp de gemoederen los. Zowel voor Leefbaar 3B als voor CDA, PvdA en VVD reden om dit “spontaan” op de raadsvergadering van 27 februari bespreekbaar te maken.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk pleitte om, vooruitlopend op een brede heroverweging van het verkeerscirculatieplan Berkel Noord, de paal in de Herenstraat voorlopig naar beneden te laten. Leefbaar 3B was een roepende in de woestijn. Alle andere partijen, op de eenmansfractie van Neeleman na, gaven aan dat de paal in de Herenstraat het overgrote deel van de dag omhoog moet. Dat dat leidt tot een verkeersonveilige situatie werd op de koop toegenomen. Dit alles in een schril contrast zoals het debat van de lijsttrekkers een paar dagen eerder bij Ondernemend 3B is verlopen. De debatleider sloot af met: Het is duidelijk, er is een ruime meerderheid om de paal in de Herenstraat te verwijderen. Een aantal lijsttrekkers is dit wel heel snel vergeten.

De “spontane” motie van CDA en PvdA, waarbij tijdens de vergadering ook de VVD zich aansloot, volstond met de waarneming van de ongewenste knippen in de Herenstraat en Noordeindseweg en wilde eerst een nader onderzoek afwachten. Uitkomsten van het rapport worden in het tweede kwartaal aan de raad voorgelegd. Leefbaar 3B wil daar niet op wachten. Leefbaar 3B neemt de signalen van 1800 inwoners en 23 ondernemers zeer serieus.

Er bestond geen verschil van inzicht over de door de Leefbaar 3B woordvoerder gedane oproep om het verkeerscirculatieplan Berkel Noord echt opnieuw integraal te bekeken. Het gaat dan om het gebied omsloten door de Klapwijkseweg, Oostmeerlaan, Planetenweg, Oostersingel en Berkelsedijk, dus inclusief het centrum van Berkel.

Resumerend :

Leefbaar 3B pleit er voor de afsluitingen bij de Herenstraat en de Noordeindseweg bij de Planetenweg te verwijderen en tegelijkertijd de Noordeindseweg tussen Planetenweg en Berkel centrum en de Herenstraat in te richten als 30 km-gebied en te sluiten voor vrachtverkeer, behalve als de bestemming een bedrijf aan de Noordeindseweg of de Herenstraat is. In feite op dezelfde wijze zoals dat voor de Rodenrijseweg nu het geval is. Ook moet aan het eind van de Noordeindseweg vlak bij Zoetermeer automobilisten en vrachtwagenchauffeurs duidelijk worden dat de Noordeindseweg na de Planetenweg een 30 km-zone is en verboden is voor doorgaand vrachtverkeer. Uit de totale heroverweging, met gebruikmaking van burgerparticipatie, zal moeten blijken of dit idee van Leefbaar 3B stand houdt. Vooruitlopend op deze integrale afweging is het in het belang van de verkeersveiligheid heel verstandig de paal in de Herenstraat naar beneden te laten totdat de totale heroverweging is afgerond.

Spring naar toolbar