Raad wil geen windmolens vlak bij woonkern de Kruisweg

Verschillende plaatsen in Zuid-Holland zijn door het provinciebestuur aangewezen om mogelijk windturbines te plaatsen. Een van die plaatsen is het Prismagebied ten noorden en zuiden van de A12 en vlak naast de Bleiswijkse woonkern De Kruisweg.

De Kruisweg een buurtschap in Lansingerland heeft het al behoorlijk te verduren. Vijftien jaar geleden was Prisma nog een weiland van boer Piet van der Eijk. Maar al snel werd er een groot bedrijvenpark gepland. Aanvankelijk met bedrijfsgebouwen die maximaal 20 meter hoog mogen zijn. Later is die 20 metergrens opgerekt naar 30 meter hoogte. Onlangs zijn in het gebied 380 KV elektriciteitsmasten geplaatst, die 60 meter hoog zijn. Nu wordt gesproken over windturbines met een hoogte van 200 meter. Ondertussen ligt de provincie al vijf jaar dwars over een 4 meter hoog geluidscherm tussen de provinciale weg N209 en de woningen aan de Kruisweg. lees meer

Windenergie in Lansingerland

windweb-400x300Donderdag 17 november heeft de gemeente Lansingerland voor de bewoners een inloopavond over windenergie georganiseerd. Namens de fractie van Leefbaar 3B is Georgine Zwinkels aanwezig geweest. Ondanks het bar slechte weer is deze avond goed bezocht. De inwoners konden vragen stellen aan ambtenaren van de gemeente Lansingerland, aan ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en ook aan Nieuwe Lansinger Stroom. Nieuwe Lansinger Stroom een particulier burgerinitiatief met het doel om Lansingerland op verschillende manieren van duurzame energie te voorzien. lees meer

Windturbines in Lansingerland – Onderzoek provincie Zuid-Holland

Windmolens langs A12Afgelopen week heeft Gedeputeerde Staten het concept-milieueffectonderzoek (PlanMER) naar alternatieve locaties voor windenergie in Zuid-Holland afgerond.

In totaal heeft de provincie 46 locaties onderzocht waarvan 44 in de regio Rotterdam. Dit onderzoek maakt geen keuze voor bepaalde locaties, maar biedt inzicht in de mogelijkheden en eventuele beperkingen bij plaatsing. De komende periode zullen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, in overleg met de gemeenten en de regio, het traject van locatiekeuze ingaan. Naast geluid, slagschaduw en veiligheid is in het onderzoek ook gekeken naar de invloed op de flora/fauna (natuur), het landschap, recreatie en de cultuurhistorie. Ook de onderlinge samenhang van dicht bij elkaar geleden locaties is onderzocht. Als deze gegevens moeten worden meegewogen om tot een juiste beslissing te komen over het al dan niet bouwen van een windturbine op die specifieke plek.

In Lansingerland bevinden zich zes onderzoeksgebieden voor windturbines. lees meer

Routekaart windenergie Lansingerland vastgesteld

routekaart-windenergieDe gemeenteraad van Lansingerland heeft “De routekaart windenergie in Lansingerland” vastgesteld. Het onderzoek naar de kansen om windenergie te realiseren is complex en vergt veel tijd vanwege de soms verschillende belangen van veel betrokken inwoners, bedrijven en initiatiefnemers. Ook hebben juridisch en planologisch verplichte stappen een grote invloed.

In dit traject is de rol van de gemeente van belang. Waar windmolens zouden kunnen staan heeft de gemeente een coördinerende en planologische rol. Leefbaar 3B vindt dat de gemeente géén rol van (mede)eigenaar van een of meerdere windturbines op zich moet nemen. De gemeente moet niet risicodragend in een windturbine project deelnemen. lees meer

Windenergie in Lansingerland

Windmolens langs A12Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte stond duurzame energie door windturbines (windmolens) op de agenda. Het burgerinitiatief Coöperatie Duurzaam Lansingerland en de Routekaart windenergie.

Burgerinitiatief Coöperatie Duurzaam Lansingerland

De Coöperatie Duurzaam Lansingerland beoogt een door inwoners bekostigde en geëxploiteerde windmolen in Lansingerland te realiseren. Het college van B&W heeft de raad erop gewezen dat het realiseren van windmolens in Lansingerland op dit moment niet mogelijk is. Daartoe moet de raad eerst kaderstellende besluiten nemen. lees meer

Spring naar toolbar