Sociaal Domein – Leefbaar 3B kaart tekort huisvesting jongeren Lansingerland aan

In de commissie samenleving van maandag 17 juni stond de jaarrapportage sociaal domein op de agenda. De jaarrapportage omvat informatie over het sociaal domein van het afgelopen kalenderjaar 2018. Het sociaal domein omvat:
• WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is voor inwoners, jong en oud, die ondersteuning nodig hebben om in het dagelijks leven te kunnen functioneren. Onder andere gaat het over aanpassingen in de woning, indien zonder die aanpassingen je niet in het eigen huis zou kunnen blijven wonen;
• Jeugdzorg. Dat betreft heel veel activiteiten om jongeren goed, veilig en zo gezond mogelijk te kunnen laten opgroeien;
• Participatie. Hierin is alles geregeld over financiële ondersteuning voor onze inwoners, die dat nodig hebben. Beter bekend onder de naam bijstandsuitkering.

De rapportage laat zien dat het over het algemeen goed gaat in Lansingerland. Wel zijn er grote uitdagingen voor de gemeente. Leefbaar 3B vroeg via woordvoerder Machiel Crielaard aandacht voor een aantal thema’s. lees meer

Eigen bijdrage WMO omlaag

Van inwoners die ondersteuning krijgen van de gemeente voor bepaalde vormen van zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Er is gebleken dat sommigen geen beroep doen op zorg waar ze wel recht op zouden hebben, omdat de hoogte van de eigen bijdrage voor hen te bezwaarlijk is. Het memo dat hierover verschenen is werd op initiatief van Nelleke Bouman besproken in de commissie Samenleving.

De fractie van Leefbaar 3B vindt dat het mijden van noodzakelijke zorg tegengegaan moet worden en dat de hoogte van de eigen bijdrage daarom passend moet worden gemaakt op de draagkracht. Maar ook heeft Leefbaar 3B het college gevraagd aandacht te schenken aan de andere oorzaken van zorgmijding.

De bepaling van de eigen bijdrage moet zorgvuldig gebeuren, zodat er geen stapeling van lasten ontstaat en mensen met een laag inkomen niet in de zogenaamde armoedeval terecht komen. Dat betekent dat een stijging van inkomen niet op moet gaan aan stijging van inkomensafhankelijke lasten.

Het lijkt er op dat er een meerderheid in de raad is die voor verlaging van de eigen bijdrage is.

VNG en Rijk botsen over korting zorgbudget

kinderen2-VNGOnderstaand artikel geschreven door Yolanda de Koster stond vorige week in het digitale tijdschrift Binnenlands Bestuur. Als de vrees van de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten) waarheid wordt, voegt het Rijk c.q. dit kabinet een pagina onbetrouwbaarheid toe aan het dossier van de decentralisaties. Ook onze gemeente Lansingerland zal dan met forse kortingen op de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet worden geconfronteerd.

VNG en Rijk botsen over korting zorgbudget

De VNG vreest dat het ministerie van VWS nog dit jaar extra wil korten op het budget dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Het zou gaan om 125 miljoen euro voor Jeugd en 145 miljoen euro voor Wmo. Volgens de gemeentekoepel is dit tegen de gemaakte bestuurlijke afspraken. De VNG spreekt van onbehoorlijk bestuur.lees meer

Klachtenlijn Leefbaar 3B wordt ook hulplijn

Klachtenlijn Leefbaar 3B (06-1985 22 33) wordt ook hulplijn voor de lokale uitvoering van de nieuwe wetgeving over zorg en jeugd

Leefbaar3b_CommunicatieOp initiatief van toenmalig fractievoorzitter Kees Heugens is Leefbaar 3B in 2009 gestart met een klachtenlijn. Destijds bereikte ons teveel ongenoegen over het lopen van “een blauwtje” in de contacten met de gemeente. Vooral de uitvoering van de in 2007 ingevoerde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gaf veel uitvoeringsproblemen. Geen antwoord krijgen op brieven, geen informatie krijgen over waar de inwoner met vragen moet zijn, geconfronteerd worden met het niet nakomen van afspraken of van het kastje naar de muur gestuurd worden.

De klachtenlijn was en is nog steeds een ideaal hulpmiddel om te vernemen wat er in de samenleving gebeurt. Het geeft ons ook de mogelijkheid om de inwoners advies te geven, de weg te wijzen en aangereikte zaken zo nodig bij het college aan te kaarten. Lees meer

Groot Welzijnsontbijt in de Leeuwerik in Bleiswijk

Afgelopen donderdagochtend vond weer het jaarlijkse door de Stichting Welzijn Lansingerland georganiseerde ontbijt plaats. Het was al weer het vijfde ontbijt op rij. In december 2009 was het eerste ontbijt. Voorheen was het bedoeld als informatieochtend voor raadsleden, later uitgebreid met tal van in de welzijnssector werkenden.

Er verandert momenteel veel in de zorgsector. De belangrijke informatie tijdens het ontbijt was dit jaar de te verwachten gevolgen van wijzigingen in het subsidiesysteem en taken die van de rijksoverheid naar de gemeente gaan. Met minder geld moet meer worden gedaan. Van de nood en deugd makend heeft de Stichting Welzijn Lansingerland in toenemende mate een netwerk ontwikkeld met alle instellingen die op enigerlei wijze een rol vervullen op het gebied van aandacht en zorg voor inwoners die dat nodig hebben. Het was een leerzame en geruststellende bijeenkomst waar uiteraard ook de fractie van Leefbaar 3B goed was vertegenwoordigd.

Spring naar toolbar